Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av papir og papirvarer

Bransjen omfatter produksjon av papirmasse, papir, papp og varer av papir og papp, så som emballasje, bølgepapp, husholdnings- og sanitærpapir, kontorartikler av papir, tapeter, etiketter m.v.

Forurensning

 

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Avfall

Deponering av avfall »

Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling, må virksomheten følge reglene om deponering av avfall.

Farlig avfall »

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet hvert år.

Forbrenning av avfall »

Forbrenning av avfall uten tillatelse er forbudt. Forbrenning av avfall skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte i et avfallsforbrenningsanlegg.

Håndtering av næringsavfall »

Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall.

Miljøinformasjon

Plikt til å ha og gi ut miljøinformasjon »

Alle virksomheter skal ha kunnskap om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra din virksomhet.

Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Aktsomhetsplikt »

Dersom du produserer, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø, skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader.

Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter »

Mange helse- og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII. Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere, importere, omsette og bruke.

Bruk av organiske løsemidler og utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) »

Din virksomhet kan være omfattet av forurensningsforskriftens krav til utslipp av løsemidler. Alle relevante virksomheter som kommer over terskelen for å omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 9 skal enten ha tillatelse fra forurensningsmyndigheten eller være registrert hos Miljødirektoratet.

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier »

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

Storulykker »

Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

Substitusjonsplikt »

Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø, skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg.

Utslipp

Fyringsanlegg for rene brensler »

Olje, gass, kull og rent biobrensel, som for eksempel ubehandlet trevirke, er rene brensler. Forbrenning av rene brensler er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 27.

Kvotepliktige CO2-utslipp »

Utslipp av CO2 fra diverse bransjer kan medføre kvoteplikt.

Nedgravde oljetanker »

Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder.

Plikt til å unngå forurensning »

Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett »

Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter.

Løyve til forureining »

Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining. Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper, trengst ikkje løyve. Det avgjerande er storleiken, karakteren og omfanget av eventuelle utslepp. Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve.

Varsling ved akutt forureining »

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon 110.

Støy

Støy fra industri og annan type verksemd »

Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di. Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak.

Andre krav:

Avfall

Elektrisk og elektronisk avfall »

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. For å sikre at stoffene ikke skader miljø eller helse, er det opprettet returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall. Returselskapene er underlagt krav til innsamling og behandling av kasserte EE-produkter.    

PCB-kondensatorer i lysarmatur »

PCB-kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk.

Open brenning og brenning av avfall i småomnar »

Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode.

Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Godkjenning av biocider og biocidprodukter »

Godkjenning av biocider og biocidprodukter foregår i to trinn: Først må det aktive stoffet (biocidet) godkjennes i EU. Deretter må biocidproduktene som inneholder det godkjente aktive stoffet, godkjennes på nasjonalt nivå.

Klassifisering og merking av farlige kjemikalier »

Om du produserer, importerer, eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter, må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert, merket og emballert riktig, samt innmeldt til Produktregisteret.

Registrering av kjemiske stoffer (REACH) »

Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn/år, enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger, skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået (ECHA). Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles, importeres eller markedsføres i EU/EØS (ifølge det såkalte ”no data, no marketing”-prinsippet). Produsenter eller importører av faste produkter (varer) som inneholder kjemiske stoffer, har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller

Utslipp

Bygging og graving i forurenset grunn »

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn, må det utarbeides en egen tiltaksplan.

Utslipp av avløpsvann »

Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygning med innlagt vann, som ikke går til offentlig nett, krever egen tillatelse.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.