Viktigste krav til grafisk produksjon

El-sikkerhet - grafisk produksjon

Elektrisk utstyr

Bruk av elektrisk utstyr

Du må kun bruke elektrisk utstyr til det utstyret er konstruert for. Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler på elektrisk utstyr. 

Generelle krav til bruk

Produsent, importør eller den som på annen måte markedsfører elektrisk utstyr har ansvaret for at utstyret er konstruert og produsert i henhold til gjeldende regelverk.

 

Utstyret skal brukes i henhold til sitt formål

Sikkerheten er ikke alltid bygget inn i produktet, og du har derfor et selvstendig ansvar for bruken av utstyret. Se forskrift om elektrisk utstyr § 10 under regelverk.
 

Beskyttelse mot elektriske støt ved normal bruk

Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr. Dette kan oppnås ved:
 • å hindre at mennesker og dyr blir utsatt for strømgjennomgang
 • å begrense slik strøm til ufarlig størrelse.

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 20 står det: Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr.

Sjekkpunkter for eier 

Dette er punkter du som eier av virksomhet bør sjekke i forhold til elektrisk utstyr:

 

 • Elektrisk utstyr skal være CE-merket. Se forskrift om elektrisk utstyr § 14 under regelverk.
 • All sikkerhetsinformasjon for produktet skal være på norsk.
  Se forskrift om elektrisk utstyr § 13 under regelverk.
 • Sett deg nøye inn i hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes.
 • Følg anvisningene fra produsenten.
 • Ikke monter elektrisk utstyr som det ikke er tillatt å montere selv. Se brosjyre om hva en kan gjøre selv under publikasjoner.
 • Sjekk merking av produkt, forpakning eller hylle når du kjøper elektrisk materiell. Materiell som er ment for forbruker og er beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, skal installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Dette skal du få informasjon om i butikken før du kjøper materiellet.
 • Ikke monter elektrisk utstyr selv hvis du ikke er sikker på hvordan det skal gjøres. 

Tilkopling og plassering av elektrisk utstyr

Du må følge produsentens anvisninger når du skal plassere og koble til elektrisk utstyr.

Utstyr som er beregnet for å tilkoples av vanlige forbrukere kan avgi varme. Dette gjelder blant annet lysutstyr, radio og tv. Slikt utstyr må plasseres slik at ventilasjon ikke hindres.

Visse typer lysutstyr som såkalte spotter, avgir sterk varme. Når din virksomhet bygger inn lysarmatur, må du sørge for at brannsikkerhetsmessige egenskaper vurderes.

Som eier av virksomhet må du kjenne til blant annet merkebestemmelser og avstandskrav for plassering og bruk av de produkter som benyttes i virksomheten.


Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Anlegg, utstyr, sikkerhetssystem og eventuelt tilhørende koplingsutstyr skal tas i bruk bare dersom det fremkommer av eksplosjonsverndokumentet at de trygt kan brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Risikovurdering av eksplosjonsfare
Det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten. Som et minimum skal dette vurderes:

a) sannsynligheten for at eksplosive atmosfærer vil dannes og varigheten av disse, 
b) sannsynligheten for at tennkilder, herunder elektrostatiske utladninger, vil være til stede og bli aktive og virksomme, 
c) anlegg, anvendte stoffer, prosesser og deres eventuelle innvirkning på hverandre, 
d) omfanget av de forventede virkningene

Områder hvor åpninger er eller kan tilknyttes andre områder områder der det kan dannes eksplosive atmosfærer, skal tas i betraktning når eksplosjonsfarene vurderes.

I forbindelse med risikovurderingen skal din virksomhet utarbeide og ajourføre et eksplosjonsverndokument. Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer § 9 under regelverk.

Vernetiltak ved eksplosjoner
Virksomheten må vurdere fare ved bruk av arbeidsutstyr og tilhørende koplingsutstyr som ikke anses som utstyr eller sikkerhetssystem, dersom de er integrert i anlegget på en slik måte at det i seg selv medfører brann- eller eksplosjonsfare. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å unngå forveksling av koplingsutstyr.

Alle nødvendige tiltak skal iverksettes for å sikre at området, arbeidsplassen, arbeidsutstyret og ethvert tilhørende koplingsutstyr er utformet, konstruert, notert, installer, brukt, vedlikeholdt og holdt rent på en slik måte at eksplosjonsrisikoen reduseres til et minimum. Dersom en eksplosjon skulle inntreffe, skal alle nødvendige tiltak iverksettes for å stanse spredningen eller begrense den mest mulig.

Virksomheten skal iverksette egnede tiltak for i størst mulig grad å redusere risikoen for at arbeidstakerne og andre personer blir skadet av en eksplosjon. Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer § 15 nr 5 under regelverk.

Se også eksplosjonsfarlige atmosfærer - helse og sikkerhet.

Utstyr og sikkerhetssystem

Dersom ikke annet fremgår av eksplosjonsverndokumentet, skal utstyr og sikkerhetssystem på alle områder der eksplosive atmosfærer kan dannes, velges på grunnlag av kategoriene fastsatt i forskrift av 9. desember 1996 nr 1242 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, vedlegg I.

Særlig skal følgende utstyrskategorier brukes i de angitte soner, forutsatt at utstyret er egnet for gasser, damper eller tåker og/eller støv som forekommer:
 • utstyr fra kategori 1, i sone 0 eller 20,
 • utstyr fra kategori 1, eller 2, i sone 1 eller 21,
 • utstyr fra kategori 1, 2 eller 3 i sone 2 eller 22

Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer § 16 under regelverk.


Elektriske anlegg

Elektriske anlegg

Elektriske anlegg omfatter alt fra forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg) til lavspenningsanlegg som bygningsinstallasjoner, alarm-/signalanlegg og kommunikasjonsanlegg (svakstrømsanlegg). Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg.

Det stilles krav til deg som eier anlegget, deg som utfører arbeid på et anlegg og til selve utstyret i anlegget innen følgende områder:

 • kvalifikasjonskrav
 • sikkerhetskrav
 • krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg
 • dokumentasjonskrav
 • elektriske påvirkninger av omgivelsene

Kvalifikasjonskrav

Som eier er du ansvarlig for at arbeid utført på det elektriske anlegget utføres av kvalifisert personell. Eier og bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr som ikke selv besitter nødvendig kompetanse, plikter å påse at den som skal forestå planlegging, utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon, er kvalifisert til de oppgaver som skal utføres.
Les mer om kvalifikasjonskrav i forskrift "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" §§ 11-17 under regelverk.

Sikkerhetskrav

Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr. Det elektriske anlegg skal være utført slik at det ikke er noen fare for antennelse av brennbare materialer på grunn av høy temperatur eller elektrisk lysbue.
Les mer om sikkerhetskrav for elektriske anlegg i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 20.

For høyspenningsanlegg gjelder sikkerhetskrav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg kapittel 2.

Krav til planlegging og utførelse av elektriske anlegg

Det elektriske anlegget skal være tilpasset formålet. Dette forutsetter blant annet en totalvurdering av de forhold som vedrører anleggets bruksområde for å sikre at det blir egnet til formålet.

Les mer om egnethetskravet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.

Dokumentasjonskrav

Eieren skal oppbevare dokumentasjon på det elektriske anlegget. Dokumentasjonen må oppdateres hver gang det gjøres forandringer på det elektriske anlegget.
Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kap. V.

Les mer om krav til dokumentasjon i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12.

Elektriske påvirkninger av omgivelsene

Elektriske anlegg skal være planlagt og utført og skal vedlikeholdes slik at det ikke frembringer elektriske og elektromagnetiske forstyrrelser som overstiger et nivå der radio, tv, telekommunikasjonsapparater og andre apparater eller anlegg ikke kan fungere etter sin hensikt.

Anlegget og det utstyret som inngår i dette skal ha tilstrekkelig indre immunitet overfor ytre elektromagnetisk påvirkning slik at anlegget kan fungere sikkert og etter hensikten.  For at kravene til elektromagnetiske forenlighet (EMC) skal oppfylles, må det ved planlegging og utførelse av et anlegg tas hensyn til de instruksjoner som produsenten av hver enkelt del har gitt med hensyn til EMC.

Les mer om krav til elektriske påvirkninger av omgiversene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 33.
Kilde: http://www.regelhjelp.no/no/Skriv-ut-krav/?printmode=true&printlong=true&bransjeid=4556&kategoriid=5040