Veiviser til HMS-regelverket

Ny forskrift om gassapparater

Ny forskrift om gassapparater ble fastsatt og trådte i kraft 26. juni 2018. Forskriften erstatter forskrift 5. oktober 1994 nr. 919 om gassapparat og utstyr, og gjennomfører forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). Forskriften forvaltes av DSB.

Den nye forskriften finner du her. (på lovdata.no)

Den nye forskriften oppstiller sikkerhetskrav til g(assapparater og utstyr som skal gjøres tilgjengelig på markedet. Forordning 2016/426 om gassapparater (GAR) erstatter gassapparatdirektivet (1994/9/EF) (GAD).

Forordningen stiller krav til konstruksjon, produksjon og montering av gassapparat og utstyr slik at dette til enhver tid er i forsvarlig stand for å forebygge skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Dette gjelder gassapparater og utstyr som brukes til for eksempel matlaging og oppvarming.

Hovedformålet med den nye forordningen er å bringe reglene om gassapparater i samsvar med annet europeisk produktregelverk etter retningslinjene i EUs beslutning 768/2008/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter. Forordningen inneholder bl.a. harmoniserte definisjoner av sentrale begreper, bestemmelser om markedsaktørenes forpliktelser, bruk av CE-merking, prosedyrer for samsvarsvurdering, bestemmelser om akkreditering, utpeking av tekniske kontrollorganer og krav til tilsynsmyndighetene.  Hensikten er å gjøre det enklere for markedsaktørene å forstå og overholde regelverket når de produserer, importerer og distribuerer gassapparater og utstyr.  

Det er verdt å merke seg at gassapparater som plasseres på markedet for første gang (bringes i omsetning) etter at den nye forskriften om gassapparater er trådt i kraft må ha EU-typeprøvingssertifikat etter forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). EU-typeprøvingssertifikater etter direktiv 2009/142/EF (GAD) om gassapparater kan ikke benyttes. At tidligere GAD sertifikater ikke har en tidsbegrensning (utløpsdato) er ikke av betydning.

For nærmere veiledning om ny forordning om gassapparater og de vesentligste endringene se Europakommisjonens veiledninger:

Forslag til forskrift ble sendt på høring i november 2016. Høringsdokumentene:

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet