Veiviser til HMS-regelverket

Forbud mot CMR-stoffer i tekstiler er innført i kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2018 et forbud som omfatter visse stoffer med kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) i klær, fottøy og andre tekstilprodukter.

Forordning (EU) 2018/1513 innfører forbudet i REACH-forordningen vedlegg XVII post 72.

Les hele saken hos miljødirektoratet.no

 

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet