Veiviser til HMS-regelverket

Endringer i forskrift om aerosolbeholdere - tillatt maksimaltrykk og merking

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring av forskrift om aerosolbeholdere på høring.

Endringene består i at tillatt maksimaltrykk i aerosolbeholderne økes og at bestemmelser om merking tilpasses CLP-regelverket. Endringene har bakgrunn i direktiv 2016/2037/EU om tillatt maksimaltrykk i aerosolbeholdere og bestemmelser om merking for å tilpasse disse Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Tekniske fremskritt og innovasjon har i de senere årene ført til utvikling av aerosolbeholdere med innovative ikke-brannfarlige drivmidler, primært komprimerte gasser som nitrogen, trykkluft eller karbondioksid. Det nåværende tillatte maksimaltrykket i aerosolbeholdere, som fastsatt i direktiv 75/324/EØF, har vært ansett som det maksimaltrykket som gjør det mulig å garantere sikkerheten med hensyn til utstrømningshastighet og yteevne i hele aerosolbeholderens levetid. Ytterligere tekniske fremskritt gjør det nå mulig å øke grensen for tillatt maksimaltrykk uten at det påvirker sikkerheten.

DSB ber om kommentarer til forslaget innen 16.02.2018.

Kommentarer sendes inn elektronisk via DSBs nye høringssystem:

>> https://hoering.dsb.no/Hoering/8

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til seniorrådgiver Berit Jaritz på mail berit.jaritz@dsb.no eller telefon 33 41 27 93.

Forslaget til endringsforskrift er vedlagt høringen.

Les hele saken hos dsb.no

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet