Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2018 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Yrkesdykking: Endringer i regelverket fra 1. januar »

Etter anbefaling fra Arbeidstilsynet har Arbeids- og sosialdepartementet nå fastsatt en rekke endringer i regelverket for yrkesdykking. Regelverksendringene er resultat av en grundig prosess med godt samarbeid med bransjene og partene i arbeidslivet, og en omfattende høringsprosess.

Arbeidstilsynet fant lovbrudd hos 8 av 10 virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen »

Etter over 5 000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen har Arbeidstilsynet funnet brudd på regelverket hos 8 av 10 virksomheter.

Forskrift om endring i produktforskriften (økt omsetningskrav for biodrivstoff mv. fra januar 2019 og januar 2020 og gjennomføring av ILUC-direktivet »

Gjennom ILUC-direktivet ønsker EU å starte omleggingen til biodrivstoff som ikke medfører indirekte arealbruksendringer.

Nye allmenngjørings-forskrifter fra 1. desember »

Forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler er videreført i alle de ni bransjene som har dette i dag. De nye forskriftene med nye minstelønnssatser trer i kraft 1. desember 2018.

Fire av ti bønder bruker aldri setebelte i traktoren »

Hele 43 prosent av bøndene oppgir at de aldri bruker setebelte i traktor når de kjører utenfor offentlig vei. Kun 17 prosent oppgir at de alltid bruker setebelte.

Endringer i forskrift om industrivern på høring »

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

Ulovlige sport- og fritidsprodukter solgt på nettet »

Fire sport- og fritidsprodukter som ble solgt i nettbutikker, var ulovlige på grunn av for høye nivåer av helse- og miljøfarlige stoffer. Det viser testene fra Miljødirektoratets kontroll.

Forbud mot CMR-stoffer i tekstiler er innført i kjemikalieregelverket REACH »

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2018 et forbud som omfatter visse stoffer med kreftfremkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (CMR-stoffer) i klær, fottøy og andre tekstilprodukter.

Nye og endrede grenseverdier for kjemikalier »

De nye grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr i transportnæringen »

Arbeidstilsynet vil fremover reagere strengere overfor transportnæringen. Det gjelder spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglende dokumentasjon og lønn under allmenngjort sats.

4 av 10 kontrollerte arbeidsgivere i transportbransjen mangler kontroll på sjåførenes arbeidstid »

En ny rapport som oppsummerer tilsyn i transportbransjen i perioden 2015–2017, viser at nær 40 prosent av de kontrollerte arbeidsgiverne ikke har kontroll over arbeidstiden til sine ansatte.

Salg av ulovlig slim-leketøy »

Miljødirektoratets kontroll av slim og putty viste at flere butikker solgte slike leketøy, som lekket ut ulovlig høye verdier av helseskadelige stoffer.

Ny storaksjon på byggeplasser – nesten halvparten ble stanset også denne gang »

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Arbeidstilsynet gir flere overtredelsesgebyr – det skal svi å bryte arbeidsmiljøloven »

Mange har hørt, eller merket, at Arbeidstilsynet gir bøter i form av overtredelsesgebyr i større grad. Spesielt slås det hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort.

Må jobbe bedre med å forebygge vold og trusler »

Skolene må jobbe bedre med å kartlegge hvilke farer og risikoer de har knyttet til vold og trusler. – Dette må de ha på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Endringer i bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter »

Produktforskriften kap 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

Bedring for båtpleiemidler »

Leverandørene av båtpleiemidler er på rett kurs, men fortsatt er det skjær i sjøen. Det viser en kontroll Miljødirektoratet har gjort i år.

En stor andel farlige kjemikalier er merket feil »

En av fem farlige kjemikalier er feil eller mangelfullt merket. Det viser en landsdekkende kontrollaksjon med farlige kjemikalier og biocidprodukter som Miljødirektoratet gjennomførte i mai.

Ny forskrift om gassapparater »

Ny forskrift om gassapparater ble fastsatt og trådte i kraft 26. juni 2018. Forskriften erstatter forskrift 5. oktober 1994 nr. 919 om gassapparat og utstyr, og gjennomfører forordning 2016/426 om gassapparater (GAR). Forskriften forvaltes av DSB.

Ny forskrift om personlig verneutstyr »

Ny forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 22. juni 2018 og trådte i kraft samme dag.

Tilsyn med ambulansetjenesten »

Arbeidstilsynet gjennomfører i disse dager tilsyn i ambulansetjenesten. Dette som en del av en nasjonal satsning i helse- og sosialsektoren.

Varsler tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere »

Arbeidstilsynet vil i løpet av sommeren gjennomføre tilsyn med bær- og grønnsaksdyrkere som har ansatt sesongarbeidere.

Meld deg på Sevesokonferansen 2018 »

Programmet for den nasjonale Sevesokonferansen er klart. Konferansen er en viktig møteplass for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge.

Overgangsregler - revidert norm - NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner »

Normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til som metode, er nå revidert og vil gjelde fra 1. juli 2018.

Endringer i bestemmelsene om tungmetaller i kjøretøy »

Det er nå forbudt å bruke bly i fremdriftsbatterier til personbiler og varebiler typegodkjent fra og med 1. januar 2019.

Alle røykpakker og snusbokser må nå være standardiserte »

Det er forbudt å selge røyk og snus som ikke er i standardiserte pakker og bokser etter 1. juli.

Én av tre mangler risikooversikt »

Hver tredje industri- og avfallsbedrifter kan ikke dokumentere at de har oversikt over risikoen for skader og ulykker i egen virksomhet. Det kom frem under myndighetenes felles tilsynsaksjon i april.

Tilsyn for å hindre storulykker »

I 2018 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om informasjon til allmennheten og krav om beredskapsplaner.

Arbeidstilsynet med storaksjon på byggeplasser - nesten halvparten ble stanset »

Arbeidstilsynet gjennomførte 500 tilsyn på byggeplasser i mai. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden. Nærmere 200 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år »

25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne »

Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

Ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikat for bergsprenger og bergsprengningsledere »

DSB har utviklet en ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikater til bergsprenger og bergsprengingsledere.

Avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene »

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

Varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk »

Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot i året som kommer.

Landsdekkende risikoaksjon »

I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

Nasjonal løsning for farlige produkter »

Høsten 2017 startet DSB opp digitaliseringsprosjektet "Nasjonal løsning for farlige produkter (NLFP)". Den nye løsningen er planlagt lansert høsten 2018.

Landsdekkende aksjon i industrien »

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.

Forlengelse av oppbevaringstillatelser for eksplosiver som utløper i 2018 »

DSB har besluttet at alle tillatelser til oppbevaring av eksplosiver som går ut i 2018, forlenges automatisk i ett år.

Farlig avfall-anlegg kontrolleres på nytt »

Miljøforvaltningen kontroller i vinter norske anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Endringer i forskrift om aerosolbeholdere - tillatt maksimaltrykk og merking »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring av forskrift om aerosolbeholdere på høring.

Råd for rusforebygging i arbeidslivet »

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.

27 arbeidsskadedødsfall i 2017 »

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.

Endringer i godkjenningsordningen for renhold »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

Nye veiledere for transport av farlig gods »

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort "Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg" tilgjengelig på norsk.

Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning »

HMS-kortene for renhold og bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato. En ny og enklere bestillingsløsning er også snart klar.

Minstelønn i utelivsbransjen »

Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. - Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet