Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2018 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Én av tre mangler risikooversikt »

Hver tredje industri- og avfallsbedrifter kan ikke dokumentere at de har oversikt over risikoen for skader og ulykker i egen virksomhet. Det kom frem under myndighetenes felles tilsynsaksjon i april.

Tilsyn for å hindre storulykker »

I 2018 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om informasjon til allmennheten og krav om beredskapsplaner.

Arbeidstilsynet med storaksjon på byggeplasser - nesten halvparten ble stanset »

Arbeidstilsynet gjennomførte 500 tilsyn på byggeplasser i mai. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden. Nærmere 200 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr.

Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år »

25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år.

Sjekker farlige kjemikalier som selges til forbrukerne »

Miljødirektoratet kontrollerer på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert.

Ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikat for bergsprenger og bergsprengningsledere »

DSB har utviklet en ny elektronisk løsning for utstedelse av sertifikater til bergsprenger og bergsprengingsledere.

Avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene »

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler.

Varsler 400 tilsyn i landbruk og skogbruk »

Arbeidstilsynet vil i løpet av 2018 gjennomføre om lag 400 tilsyn i jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruk og skogbruk er valgt ut som en av hovednæringene Arbeidstilsynet vil rette et særlig fokus mot i året som kommer.

Landsdekkende risikoaksjon »

I april gjennomfører tilsynsmyndighetene en landsdekkende aksjon for å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

Nasjonal løsning for farlige produkter »

Høsten 2017 startet DSB opp digitaliseringsprosjektet "Nasjonal løsning for farlige produkter (NLFP)". Den nye løsningen er planlagt lansert høsten 2018.

Landsdekkende aksjon i industrien »

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr.

Forlengelse av oppbevaringstillatelser for eksplosiver som utløper i 2018 »

DSB har besluttet at alle tillatelser til oppbevaring av eksplosiver som går ut i 2018, forlenges automatisk i ett år.

Farlig avfall-anlegg kontrolleres på nytt »

Miljøforvaltningen kontroller i vinter norske anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Endringer i forskrift om aerosolbeholdere - tillatt maksimaltrykk og merking »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender med dette forslag til endring av forskrift om aerosolbeholdere på høring.

Råd for rusforebygging i arbeidslivet »

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet.

27 arbeidsskadedødsfall i 2017 »

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.

Endringer i godkjenningsordningen for renhold »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester. Endringene skal styrke godkjenningsordningen for renhold.

Nye veiledere for transport av farlig gods »

Terrorhendelsene i Europa de siste årene har igjen satt sikring høyt på agendaen. DSB har nå gjort "Industriveileder for sikring av transport av farlig gods på veg" tilgjengelig på norsk.

Nytt utseende på HMS-kort og ny bestillingsløsning »

HMS-kortene for renhold og bygg og anlegg får nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utløpsdato. En ny og enklere bestillingsløsning er også snart klar.

Minstelønn i utelivsbransjen »

Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. - Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. januar »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet