Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2016 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Skadelig fluorstoff blir forbudt i Europa »

Etter mange års innsats, ledet an fra miljømyndighetene i Norge og Tyskland, forbyr EU det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA. Mange produkter, som for eksempel allværsjakker, skismøring og impregneringsmidler, vil nå bli PFOA-frie.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som endrer REACH er gjennomført i norsk rett. Endringen innebærer endrede datakrav i REACH vedlegg VII.

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet »

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

Mange skipsverft følger ikke miljøkravene »

Fylkesmennene har gjennomført en kontrollaksjon rettet mot skipsverft som driver med vedlikehold og reparasjon av skip og båter. Mer enn 7 av 10 har ikke kontroll på hva de slipper ut av miljøfarlige stoffer.

Ny rapport: Nesten halvparten av ulykkene er fallulykker »

Fallulykker er den ulykkestypen som skjer oftest i bygg og anlegg. Fall er også den typen ulykke som forårsaker flest alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall. Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått.

Workshop: Arbeidstid – helse og sikkerhet »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. november 2016. Tema er arbeidstid og arbeidstidens betydning for helse og sikkerhet i bygge- og anleggsbransjen. Det er gratis å delta.

Produktsikkerhet i sports- og fritidsbransjen »

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til seminar for sports- og fritidsbransjen onsdag 21. september 2016.

3000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen »

8 av 10 virksomheter har fått en eller flere reaksjoner fra Arbeidstilsynet etter tilsynene. - Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet. De må ta det ansvaret de har for å tilby sine ansatte trygge, gode og lovlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

Workshop: Sprengstoff og eksplosjonsfare »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop tirsdag den 11. oktober i Trondheim. Workshopen skal bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkerhet ved bruk av sprengstoff i anleggsnæringen. Det er gratis å delta.

Godt HMS-arbeid lønner seg! »

Arbeidsgivere og ansatte i godstransportvirksomheter inviteres til seminar for å diskutere og lære mer om arbeidsmiljøarbeid og regelverk

Produktsikkerhet i sports- og fritidsbransjen »

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til seminar for sports- og fritidsbransjen onsdag 21. september 2016.

Tilsyn med redningsvester »

Tilsyn viser at oppblåsbare redningsvester som omsettes på det norske markedet langt på vei oppfyller sikkerhetskravene. Det er imidlertid avdekket flere mangler med bruksanvisninger, manglende dokumentasjon og ikke minst utfordringer ved sikkerhetsfunksjoner ved flere redningsvester.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 1. juli 2016.

Endringer i permitteringsregelverket fra 1. juli »

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket. Endringene innfører blant annet en ny fem dagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker med dagpenger.

Utsatt ikrafttredelse av endringer i byggherreforskriften »

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), fastsatte 3.6.2016 endringer i forskrift om hms-kort på bygge- og anleggsplasser. Endringene omhandler elektroniske oversiktslister med fødselsnummer.

På tilsyn hos 500 restauranter i sommer »

8 av 10 restauranter fikk reaksjon etter Arbeidstilsynets sommeraksjon i fjor. Nå er Arbeidstilsynet klar for ny tilsynsaksjon i restaurantbransjen.

Tryggere bygge- og anleggsplasser »

I fjor døde 10 mennesker norske bygge- og anleggsplasser. Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring har utviklet en veileder som skal bidra til å gjøre bygge- og anleggsplassen til et tryggere arbeidssted for alle.

Antistatiske fôrslanger hindrer at statisk elektrisitet skader arbeidstakerne »

Statisk elektrisitet i fôrslanger i havbruksanlegg kan gi elektriske støt og skade arbeidstakere. For ett år siden informerte Arbeidstilsynet derfor bransjen om at konvensjonelle fôrslanger må erstattes med antistatiske slanger innen 1. september 2016.

Ny storulykkeforskrift »

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) ble fastsatt i statsråd 3. juni. Den trer i kraft 1. juli og erstatter gjeldende forskrift av 2005.

Endringer i forskriftene om HMS-kort »

Flere kan nå sjekke status på HMS-kort i renholdsnæringen og i bygge- og anleggsnæringen. Verneombud, byggherre og andre med HMS-ansvar får nå mulighet til å kontrollere om arbeidstakernes kort er gyldige – såkalt sanntidskontroll. Endringene i forskriftene medfører også en utvidelse av kontrollmyndighetenes adgang til å inndra ugyldige HMS-kort.

Endring i produktforskriften: unntak for styren og benzosyre »

Stoffene styren og benzosyre har nå blitt unntatt fra produktforskriftens restriksjoner for omsetning av meget giftige og giftige kjemikalier til privat bruk, § 5-1.

Arbeidsmiljø og elektromagnetiske felt »

Arbeidstilsynet har i samarbeid med STAMI og Statens strålevern laget en ny faktaside om elektromagnetiske felt. Faktasiden er til hjelp for arbeidsgivere som skal kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet der arbeidstakere kan bli eksponert for elektromagnetiske felt.

Vet for lite om risiko »

Seks av ti virksomheter som myndighetene kontrollerte i en stor tilsynsaksjon nylig, vet for lite om risikoer hos nabovirksomhetene.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning er gjennomført i norsk rett.

Endring i forskrift om landtransport av farlig gods. »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har fastsatt endringer i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig »

Sykdom og skader på norske arbeidsplasser koster samfunnet 30 milliarder kroner hvert år. Arbeidsrelatert sykdom er den største utgiftsposten.

Tilsynesetatenes fellesaksjon 2016 er igang »

Hva driver egentlig naboen med? Tenk deg et industriområde, en forsyningsbase eller et kjøpesenter - steder hvor mange virksomheter er samlet på et avgrenset område. Skjer det en ulykke der, kan det få store konsekvenser for naboen.

Endring i medleverforskriften »

Arbeids- og sosialdepartementet endret 4. april midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger.

Forbyr sterkt allergifremkallende stoff i leker »

MI fører til kløe, utslett og blemmer. Stoffet blir nå forbudt i leker i EU mye takket være Miljødirektoratets bidrag.

Økt risiko for vold og trusler i arbeidslivet »

Det er en fordobling i antall personer som er meldt skadet som følge av vold og trusler på jobben i perioden 2011-2014. I samme periode er det en dobling i antall registrerte vold- og trusselhendelser. Mest utsatt er ansatte i helse og sosial og i offentlig administrasjon.

Arbeidstilsynet kontrollerte kjemikalier i 300 virksomheter »

Hovedtemaet for aksjonen var kvaliteten på sikkerhetsdatablader. 650 sikkerhetsdatablader ble kontrollert og det ble funnet feil i 60 % av dem.

Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften) »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet forslag til forskrift om endring av forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften).

Kontroll av kjøle- og ventilasjonsanlegg avdekket flere mangler »

Miljødirektoratets kontroller av eiere av kjøle-og ventilasjonsanlegg avdekket at halvparten ikke har gjennomført lovpålagte tester for å forhindre lekkasje av fluorholdige klimagasser.

Uforsvarlig lagring av farlig avfall og kjemikalier i vaskeri- og renseribransjen »

Miljømyndighetene har kontrollert vaskeri- og renseribransjen for å sjekke om de oppfyller kravene til miljømessig drift. Nesten alle av de totalt 114 kontrollerte anleggene bryter ett eller flere miljøkrav.

Planlegging og utforming av åpent kontorlandskap »

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om åpent kontorlandskap som tar for seg lov- og forskriftskrav, forvaltningspraksis og en sjekkliste for hva som må kartlegges.

Arbeidsseminar om eksponeringsscenarier »

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri inviterer til arbeidsseminar om eksponeringsscenarier i Oslo tirsdag 1. mars 2016.

Tannleger kan enkelt redusere stråledosen til pasientene sine »

Tannklinikker kan enkelt redusere stråledosen til sine pasienter med 50–80 % ved vanlige røntgenundersøkelser ved å bruke rektangulær kollimering, som gir firkantet form på strålefeltet, i stedet for rund.

Krav om solarieprøve for solstudioene »

Fra 1. januar 2016 må ansatte i solstudio ta en kunnskapsprøve.

Risiko må tas på alvor »

I høyt tempo er det opprettet svært mange nye asylmottak i Norge. Det har vært, og er, en krevende situasjon å ta imot mange asylsøkere på kort tid. Det er flere risikofaktorer knyttet til arbeid ved mottak som arbeidsgiver må ta på alvor fra første dag.

Workshop om sikkert arbeid i høyden »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop 9. mars 2016 om sikkert arbeid i høyden. Tema er blant annet risikovurdering, SHA-planer og tiltak, opplæring og kommunikasjon ved arbeid i høyden.

Færre døde på jobb i 2015 »

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.

Ny rapport om arbeidsmiljø i norske sykehus »

Arbeidstilsynet la fram rapporten fra revisjoner ved seks sykehus på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse på Gardermoen 18. januar.

8 av 10 fikk reaksjon etter tilsyn »

Arbeidstilsynet gjennomførte 2000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen i 2015. Mangelfulle arbeidsavtaler, uforsvarlig lange vakter og brudd på reglene om overtidsbetaling er blant de vesentligste funnene i tilsynene.

Transportører og andre avfallsaktører må endre i Enhetsregisteret nå »

Klima- og miljødepartementet har vedtatt en forskrift som pålegger avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere å beskrive sin virksomhet i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Avfallsforhandlere og meglere av farlig avfall pålegges også å føre en kronologisk journal.

Nye krav til elektronisk avfall på plass »

De nye reglene som trådte i kraft 1. januar, vil føre til økt gjenvinning av elektronikkavfall og likere rammevilkår for returselskapene.

Forbud mot bruk av bakteriedrepende stoff »

EU forbyr det miljøskadelige stoffet triklosan i en lang rekke desinfiserende biocidprodukter.

Justering av gebyr for byggesaksbehandling »

Gebyrene for byggesaksbehandling er justert fra 1. januar 2016 for å tilsvare Arbeidstilsynets faktiske utgifter ved tjenesten.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet