Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2015 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Endringer i regelverket om arbeid i høyden »

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

Nytt om alkoholloven – endringer og nye verktøy »

Det er innført flere endringer i alkoholforskriften.

Én av tre produkter med farlige stoffer for dårlig merket »

For mange produkter med farlige stoffer er for dårlig merket. Det viser Miljødirektoratets kontroller av produkter i en rekke butikker i bransjer som sport, mat, byggevarer og elektronikk.

Bilvaskerier kjenner ikke miljøkravene »

Nesten samtlige kontrollerte bilvaskeanlegg bryter ett eller flere miljøkrav. Det viser 42 kontroller i Oslo, Stavanger, Bergen og Kristiansand.

Sprengstoffbransjen preges av slurv »

På oppdrag fra DSB har to inspektører reist rundt i landet i 2015 for å motivere til økt årvåkenhet, påpeke forbedringer og lovbrudd blant dem som håndterer sprengstoff. Inspektørene har funnet alt fra små til grove, alvorlige feil.

Foreslår endringer i regelverk om vold og trusler »

På bakgrunn av en kartlegging om vold og trusler i arbeidslivet, sender Arbeidstilsynet høringsforslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Høringsfristen er 1. mars 2016.

Tilsynspraksis ved vurdering av fagbrev, yrkesbevis og gulbøker »

Det er blitt reist spørsmål om Arbeidstilsynet godtar fagbrev, yrkesbevis og gulbøker utstedt før 1.1. 2001 som dokumentasjon på sertifisert sikkerhetsopplæring for ulike maskinkategorier.

Biocidforskriften endret i 2015 »

Klima- og miljødepartementet har i løpet av 2015 vedtatt en rekke endringer i biocidforskriften som følge av nye beslutninger i EU.

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar »

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall.

Endring i batteriregelverket »

Regelverket for batterier har blitt endret.

Kontrollerte farlige stoffer i babysmokker »

Miljødirektoratet har i høst gjennomført stikkprøvekontroller av noen kreftfremkallende stoffer i babysmokker som er tilgjengelig på det norske markedet. Ingen av smokkene inneholdt slike stoffer.

Avdekket flere brudd under storaksjoner »

De tverretatlige samarbeidsprosjektene mot arbeidsmarkedskriminalitet i Bergen og Oslo fant flere alvorlige feil da 55 byggeplasser fikk uanmeldt besøk i slutten av september.

Det koster å ha stressa ansatte »

Rundt halvparten av alle europeiske arbeidstakere mener at stress er utbredt på deres arbeidsplass, og så mye som halvparten av alle tapte arbeidsdager har sammenheng med stress.

12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år »

Risikoen for å dø på jobb er dobbelt så høy i bygg- og anlegg som for gjennomsnittet i alle andre næringer. De siste seks årene har gjennomsnittlig 12 arbeidstakere i bygg- og anlegg mistet livet hvert år.

Farlege bilpleieprodukt blir selde utan åtvaringar »

Ni av ti importørar av bilpleieprodukt hadde ikkje sørgt for tilstrekkeleg merking av helse- og miljøfare eller sikker emballasje, då Miljødirektoratet kontrollerte dei. Mange av produkta inneheld farlege stoff og skal vere tydeleg merkte med åtvaringar.

Tidspress på jobben »

En europeisk undersøkelse blant nesten 50 000 arbeidsplasser i 36 land viser at Norge og de andre nordiske landene ligger på topp i Europa i opplevelsen av tidspress på jobben.

Byggherreforskrifta tilgjengeleg på engelsk »

Arbeidstilsynet har oversett byggherreforskrifta til engelsk.

Workshop: Planlegging og prosjektering »

Hvordan kan valg i planleggings- og prosjekteringsfasen påvirke hverdagen på bygge- og anleggsplasser? Dette er temaet når Arbeidstilsynet inviterer til workshop i Trondheim 15. oktober.

Riktig informasjon om vaskemidler til forbruker »

De ti største leverandørene av vaskemidler til privat bruk kjenner i stor grad til miljøregelverket. Miljødirektoratets kontroller viser at forbrukere i de aller fleste tilfeller får tilstrekkelig og riktig informasjon om vaskemidlene de kjøper.

Landsomfattende kontroll av vaskerier og renserier »

Miljømyndighetene kontrollerer i høst vaskeri- og renseribransjens håndtering av farlige kjemikalier og farlig avfall.

Blyhagl-reguleringen endret »

Det generelle forbudet mot bruk, import og salg av blyhagl som ble innført i 2005, er endret.

Importører av skolesaker må skjerpe seg »

Miljødirektoratets kontroll av skolesaker viser at flere av produkter inneholder svært helse- og miljøfarlige stoffer. Miljødirektør Ellen Hambro ber importører og forhandlere skjerpe seg og ta på alvor det ansvaret de har for at det ikke selges farlige barneprodukter.

Nye regler om unntak fra likebehandling ved utleie av arbeidskraft »

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en ny forskrift som ved tariffavtale gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene - arbeid i høyden »

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 26. juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder arbeid i høyden og klassifisering.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene (CLP) »

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 26. juni 2015 endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder merking av kjemikalier.

Kontrollintervall for propanflasker av stål »

Presisering av kontrollintervall for propanflasker av stål.

Forbudt stoff funnet i badeleker »

Miljødirektoratet har gjennomført kontroller av farlige stoffer i leketøy. Det ble funnet forbudte ftalater i to badeleker i Norge. Det er den samme importøren som har importert begge lekene. Salget av lekene er stanset.

Id-kort blir til HMS-kort »

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

Endret regelverk for fylling av gassflasker for LPG (propan) »

1. juli 2015 trådte nye regler for gassflasker for LPG i kraft. Håndtering og oppbevaring av LPG reguleres av forskrift om håndtering av farlig stoff.

Sommeraksjon i utelivsbransjen »

700 restauranter og hoteller kan vente seg besøk av Arbeidstilsynet i sommer. Arbeidstid, arbeidskontrakt og vaktplan er blant temaene som vil bli kontrollert.

Endringer i arbeidsmiljøloven »

I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene som trer i kraft 1. juli gjelder midlertidige ansettelser, arbeidstid, aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, straff og kollektiv søksmålsrett.

Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk »

Arbeidstilsynet har oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk. Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www.arbeidstilsynet.no.

Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver »

For å øke sikkerheten legges det nå begrensninger på 15 kjemikalier som kan bli brukt til framstilling av ulovlige eksplosiver. Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft 15. juni 2015. Alle ledd i omsetningskjeden og sluttbruker må iverksette rutiner og tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie.

Ny faremerking av stoffblandinger fra 2015 »

Produsenter, importører og forhandlere av stoffblandinger må ta i bruk de nye reglene for faremerking. Produkter som ikke oppfyller de nye kravene er ulovlige å omsette.

Strengere regulering av tøyvaskemidler i oppløselig emballasje fra 1. juni »

Nye, strengere krav til emballasje for tøyvaskemidler er nå gjennomført i Norge og gjelder fra 1. juni i år.

Informasjonsmøter og status for ny storulykkeforskrift »

I forbindelse med ny storulykkeforskrift inviterer myndighetene til informasjonsmøter i Oslo, Trondheim og Stavanger i september.

Skjerper lovverk mot bombekjemikalier »

Nå har ikke privatpersoner lenger mulighet til å skaffe seg kjemikalier som kan brukes til å lage bomber.

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) ble innført 1. juni 2015 »

Merkeforskriften inneholdt et særnorsk krav om deklarering av farlige stoffer og stoffblandinger til produktregisteret. Dette kravet videreføres nå i en egen forskrift - deklareringsforskriften.

Sikkerhet ved båtutleie »

Vår og sommer er høysesong for ferdsel på sjøen og det er mange turister som vil prøve fiskelykken. De som leier ut båt påtar seg et stort ansvar for at sikkerheten er ivaretatt.

Stanset hver femte byggeplass »

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Oslo kemnerkontor og NAV Kontroll gjennomførte i slutten av mai flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. Det ble funnet en rekke mangler.

Endringer i eksplosivforskriften »

Forskriftene endres på fire områder innenfor politiattester, saluttering, undervannssprengning og sikringsbestemmelser for oppbevaring av AN til produksjon av eksplosiver.

REACH-seminar: Har du oversikt over kjemikaliene »

Mandag 21. september inviterer Norsk Industri, Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet til seminar i Oslo om godkjenningsordningen under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Endrede minstelønnssatser i flere bransjer »

Tariffnemnda har fastsatt nye minstelønnssatser i flere bransjer.

Bot på 50 000 kroner til tre elektrobedrifter »

DSB har ilagt tre elektrobedrifter bot for brudd på Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette er første gang DSB bøtelegger elektrobedrifter på denne måten.

Tømmerforordningen trer i kraft 1. mai »

EUs tømmerforordning er et viktig regelverk for å forhindre handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst. Nå vil dette regelverket også gjelde i Norge.

Minstelønn i elektrobransjen »

Det er vedtatt minstelønn i elektrobransjen med satser gjeldende fra 1. mai 2015.

Workshop om arbeid i tunnel »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop i Trondheim 16. juni 2015 om arbeid i tunnel. Tema er sikkerhet ved boring, lading, bolting, sprengning og rensk.

Invitasjon til å bistå med informasjon til forslag om strengere regulering av kjemikalier i EU »

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger om bruk av fire ftalater i forbindelse med utarbeidelsen av forslag om å begrense bruken av stoffene i faste produkter.

Storkontroll av biloppsamlingsplasser »

Miljømyndighetene gjennomfører nå en landsomfattende kontroll av biloppsamlingsanlegg. Hensikten er å sjekke om virksomhetene håndterer bilvrakene forsvarlig. Hvert år blir 130 000 biler levert inn til sanering ved biloppsamlingsanlegg.

Advarer mot useriøse steinleggere »

Arbeidstilsynet advarer mot useriøse steinleggere. Nå er de plass igjen med tvilsomme tilbud i store deler av landet.

Invitasjon til seminar for importører av elektriske produkter 2015 »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer til seminar for importører av elektriske produkter.

Ingen nedgang i antall dødsulykker »

Hvert år dør mellom 40 og 50 mennesker på jobb. Det er ingen nedgang i antall årlige dødsulykker siden årtusenskiftet, men nesten alle ulykkene kunne vært unngått. Det viser ny rapport fra Arbeidstilsynet.

28. april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø »

28.april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø. Årets tema er forebygging.

«Virker tiltakene?» - konferanse om renholdsbransjen 28.april i Trondheim »

Alle godkjente renholdsvirksomheter i Trøndelag til å delta på konferansen. Bedriften kan delta med én representant fra arbeidsgiversiden og én representant fra de tillitsvalgte og/eller vernetjenesten.

2 500 farlige produkter trukket fra EØS-markedet i 2014 »

Gjennom meldingssystemet RAPEX ble det i 2014 ble det meldt om nær 2.500 farlige produkter på EØS-markedet. De fleste meldingene gjaldt leker, klær, elektriske produkter og sped- og småbarnsutstyr.

Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner »

Trampoliner til hjemmebruk regnes nå som leketøy. Dermed skjerpes sikkerhetskravene. Et av kravene er at sikkerhetsnett og kantbeskyttelse skal følge med trampolinen.

Sikker drift hos storulykkevirksomheter »

De fem storulykkemyndighetene kontrollerte i fjor 66 virksomheter underlagt storulykkeforskriften. Hovedinntrykket er at de fleste har sikre anlegg, men de er for dårlige til dokumentere arbeidet.

Ulovlig salg av leketøy »

Miljødirektoratet fant det forbudte stoffet DEHP i tre leketøy ved en stikkprøvekontroll av myke plastleker. Salget av lekene er stanset.

Forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring »

Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring. Kravet er at omsetning av biodrivstoff økes fra 3,5 til 5,5 prosent. Høringsfristen er 22. april 2015.

Vintersportstader med mange lovbrot »

Åtte av ti vintersportsstader får no krav om å rette på arbeidsforhold etter tilsyn frå Arbeidstilsynet. Dette er ei førebels oppsummering etter 100 tilsyn i vinterferien.

Minstelønn for elektrofagene fra 1. mai 2015 »

Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene.

Avfallsdeponier må skjerpe rutinene »

En landsomfattende kontrollaksjon viser at både kommunale og private deponier har blitt bedre til å følge opp miljøregelverket på viktige områder. Resultatene viser også at mange må skjerpe rutinene for mottakskontroll, vannbalanseregnskap og tildekking av nedlagte deponier.

Krav til leverandører av biocidprodukter »

Ifølge artikkel 95 i EUs forordning om biocider kan et biocidprodukt som består av et aktivt stoff, inneholde et aktivt stoff eller generer et aktivt stoff, ikke være på EØS-markedet etter 1. september 2015 - med mindre leverandøren av det aktive stoffet eller leverandøren av produktet er oppført på «artikkel 95-listen» for den eller de produkttypene som produktet tilhører.

Høring av forslag om endring av produktforskriftens regulering av batterier (2015/2032) »

EU har innført endringer i regelverket for batterier. Endringene innebærer utfasing av unntakene fra begrensninger av innhold av kvikksølvinnhold i knappecellebatterier og av kadmiuminnhold i batterier beregnet på bruk i bærbart elektroverktøy. I tillegg presiseres bestemmelsen om innebygde batterier i batteridrevne produkter. Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre endringene i produktforskriften. Høringsfrist er 24. april 2015.

Endring i REACH-forskriften »

Forordning (EU) nr. 895/2014 er tatt inn i REACH-forskriften.

Storulykketilsyn i 2015 »

I årets tilsyn med storulykke-virksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan noen utvalgte områder er ivaretatt i virksomhetens systematiske arbeid. Myndighetene vil også se på hvordan dette arbeidet er forstått og fulgt opp i ulike nivåer i virksomhetens organisasjon.

Mer oppmerksomhet på smittevern »

Helsepersonell skal hjelpe pasienter med å bli friske. Samtidig må de ta vare på sin egen helse og unngå å få i seg farlige bakterier. Arbeidsgiverne i hjemmesykepleien og i sykehjemmene har plikt til å vurdere risiko for smitte og forebygge sykdom for alle ansatte.

Endringer i forskrift om industrivern »

Endringene i forskrift om industrivern er nå fastsatt. Endringene vil tre i kraft 1. mars.

Svake miljørutiner i byggebransjen »

Miljødirektoratet har kontrollert importører og noen forhandlere innen byggebransjen. Resultatene viser at de aller fleste ikke kjenner regelverket for omsetning av farlige stoffer i produkter. Miljødirektoratet fant brudd på miljøregelverket i 24 av 25 bedrifter.

Nyttig informasjon til operatører av stasjonære kuldeanlegg »

Forskriften om fluorholdige gasser stiller krav til operatører av stasjonære kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper der fluorholdige gasser brukes som kuldemedium. En ny brosjyre gir nødvendig informasjon til operatørene om håndteringen av slike kuldemedium.

Storkontroll i byggebransjen »

I forrige uke gjennomførte Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemneren, Nav Kontroll og Tolletaten en felles kontroll på 60 byggeplasser. Aksjonen fant sted i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland og markerer starten på et mer etablert samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet. I Hedmark og Oppland var det lokale skatteoppkrevere som samarbeidet med Arbeidstilsynet om kontrollen.

Arbeidstilsynet på tilsyn i vinterferien »

I vinterferien starter Arbeidstilsynets store satsing i overnatting- og serveringsbransjen. En rekke vintersportsteder over hele landet får uanmeldte besøk av inspektører. I noen tilfeller vil også andre etater delta på tilsynene.

Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen »

Formålet med den nye Fafo/TØI-rapporten er å bidra med kunnskap om de utfordringer og problemstillinger som gods- og turbilbransjen står overfor, og si noe om innsatsen som er nødvendig fremover.

Workshop: Logistikk på byggeplassen »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop om sikkerhet knyttet til ryddighet og bruk av løfteutstyr på byggeplassen.

Seminar om EUs kjemikalieregelverk 3. mars »

Regelverkene for kjemikalier er komplekse og i stadig endring. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for kjemikalier og produkter som brukes i din bedrift? Vi inviterer til seminar i Trondheim tirsdag 3. mars klokken 12-15.

Miljødirektoratet stanser salg av bijouteri »

Miljødirektoratet har stanset salget av fem typer bijouteri som inneholder så mye nikkel, bly og kadmium at det kan være helseskadelig.

Blir syke av rengjøringsspray »

Renholdere er mer utsatt enn andre yrkesgrupper for å utvikle astma og KOLS. Forskning viser en klar sammenheng mellom sykdom hos renholderne og bruk av rengjøringsmidler i sprayform.

Høy skaderisiko for midlertidige arbeidere i ulykkesutsatte næringer »

Alle virksomheter skal vurdere risiko, sette i verk tiltak og forebygge skader grunnet arbeidsulykker. Dette gjelder også virksomheter som benytter midlertidig arbeidskraft.

43 omkom på jobb i 2014 »

Det er registrert 43 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2014. 13 av de som omkom var utenlandske arbeidstakere.

Transportkonferanse 12. februar »

Arbeids- og sosialdepartementet har i samråd med partene innen transportbransjen fått kartlagt arbeidsforholdene og utfordringene for turbil- og godstransport. Resultatene legges fram på en konferanse 12. februar.

Vil bli kvitt useriøse aktører »

DSB intensiverer i 2015 tilsyn på eksplosivområdet og skal kontrollere sprengstofflagre, forhandlere og brukersteder i hele Norge.

DSB vil fjerne farlige branntepper fra markedet »

Direktoratet har fått opplyst at 11 forskjellige branntepper er trukket fra markedet i Nederland. Tre av disse omsettes i Norge.

DSB oppfordrer kjemilærere til å «lukte lunta» »

Kjemilærere ved universiteter, høyskoler og videregående skoler får i disse dager tilsendt vernebriller og informasjon som en del av DSBs kampanje «Lukt lunta».

Rett til stilling som utgjør faktisk arbeidstid »

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid i denne perioden.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Etter en høring høsten 2014 har Arbeids- og sosialdepartementet gjort endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2015.

Minstelønnssatser i skips- og verftsindustri og fiskeindustribedrifter »

Det er vedtatt ny minstelønnssats i skips- og verftsindustrien. Tariffnemnda har også fattet vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler i fiskeindustribedrifter.

Endringer i forskrift om industrivern »

Forskrift om industrivern endres med virkning fra 1. februar.

Ny veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 og 11 »

Veiledningen retter seg mot bergsprengningsbransjen og omhandler bestemmelsene om bruk av eksplosiv vare til bergsprengning.

Solarier trenger ikke være betjente »

Regjeringen har bestemt at solarier ikke må være betjente. Fra 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år.

Forbudt å bruke sterke laserpekere uten godkjenning »

Fra nyttår er det forbudt å importere, selge og bruke sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Annet nytt i år er at solarier ikke lenger trenger å være betjente.

Oppdatert regelverk for transport av farlig gods »

Landtransportforskriften som inkorporerer det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på vei - ADR og jernbane - RID er revidert og gjeldende fra 1. januar 2015.

Søknad om godkjenning for bedriftshelsetjenester »

Godkjenningen til mange bedriftshelsetjenester løper snart ut, derfor må mange søke om ny godkjenning.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet