Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2014 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) »

Miljødirektoratet fastsatte 17.november 2014 endring i forurensningsforskriften.

Endringer i maskinforskriften »

Som følge av gjennomføring av tre EU-direktiver er det blitt gjort flere endringer i forskrift om maskiner (maskinforskriften).

Kontrollaksjon avdekket helseskadelige stoffer i barneklær »

Miljødirektoratet har avdekket ulovlig innhold av helseskadelige stoffer i blant annet jakkeknapper og anheng på glidelåser. Kontrollaksjonen viser at de fleste produktene er trygge, men det er en god forholdsregel å passe på at barn ikke putter plast og metall i munnen.

Ny veiledning til eksplosivforskriften kap. 10 og 11 »

Veiledningen retter seg mot bergsprengningsbransjen og omhandler bestemmelsene om bruk av eksplosiv vare til bergsprengning.

Markedskontroll med elektriske terrassevarmere »

DSB og DSBs markedskontrollgruppe i Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) har i sommer testet 17 elektriske terrassevarmere. Ingen av produktene som ble kontrollert hadde alvorlige mangler.

Innfører elektronisk avfallsdeklarering i 2015 »

Avfallsdeklarering.no er den elektroniske erstatningen for dagens papirbaserte deklarasjonssystem for farlig avfall og radioaktivt avfall. Nettstedet skal fra tidlig neste år brukes av alle som har plikt til å levere og deklarere slik avfall. Virksomhetene bør starte tilretteleggingen allerede nå.

Nye minstelønnssatser i tre bransjer »

Det er vedtatt nye minstelønnssatser i byggebransjen, i private renholdsbedrifter og i jordbruk og gartnerier.

Støy i arbeidslivet og helseeffekter »

Støy er et stort problem på mange arbeidsplasser, både på land og offshore. En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, viser helseeffekter av støy i arbeidslivet.

Slik er arbeidsmarkedskriminaliteten »

For første gang har kontrolletatene utarbeidet en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.

DSB og SJT gjennomfører tilsyn ved flere lekeland »

På bakgrunn av flere hendelser igangsetter DSB i disse dager et større tilsynsprosjekt som vil avdekke hvordan sikkerheten er ivaretatt i det enkelte lekeland.

Mange forebygger vold og trusler »

Ni av ti virksomheter i helse- og sosialsektoren arbeider systematisk med å forebygge episoder og har tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Det gjelder i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, kommunale avlastningsboliger og sosialtjenester for rusmisbrukere. Det viser tall fra Arbeidstilsynet etter 380 tilsyn gjennomført i år.

Gode råd for sakshåndtering i krevende personalsaker »

En ny brosjyre fra Arbeidstilsynet gir råd om sakshåndtering i krevende personalsaker. Rådene er basert på erfaringer om hva som er god sakshåndtering og hva som kan forebygge personkonflikter

Må lekkasjeteste større kuldeanlegg regelmessig »

Mange eiere av kjøle- og luftkondisjoneringsanlegg tester ikke anleggene for lekkasje slik de er pålagt, eller merker dem forskriftsmessig, viser Miljødirektoratets kontroller. Det kan medføre skadelige utslipp av fluorholdige klimagasser.

Bruk av sikkerhetsbelte kunne hindret dødsulykker »

Mange alvorlige ulykker med mobilt arbeidsutstyr som trucker, hjullastere, dumpere, traktorer o.l. kunne vært unngått hvis føreren hadde benyttet sikkerhetsbelte.

Satser ikke på mindre skadelig asfalt »

Lavtemperaturasfalt (LTA) har hatt en trang fødsel, men siden i fjor er mange asfaltverk blitt oppgradert. Vegvesenet bruker stadig mer LTA. Men i kommuner og fylkeskommuner må arbeiderne fortsatt puste asfaltrøyk.

Jobben kan gjøre deg syk »

Hva jobber du med? En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet.

En av fire misfornøyd med stresshåndtering på jobben »

Stress er det vanligste helseproblemet på jobb, nest etter muskel- og skjelettplager, viser europeiske tall. I Norge mener 25 prosent av de spurte at stress på arbeidsplassen ikke blir håndtert på en god måte.

Røykeforbud i lokaler og transportmidler »

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler.

Norge foreslår faremerking av helseskadelig stoff i EU »

Miljødirektoratet mener at stoffet dibutyltinn dilaurat skal merkes som skadelig for forplantningsevnen, genene og immunsystemet.

Foreslår harmonisert klassifisering for triadimenol »

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på et nytt forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 28. november 2014.

Kjemikaliedager i Oslo 4.-5. november 2014 »

På Kjemikaliedagene 2014 blir det et spesielt fokus på myndighetenes kjemikaliearbeid inn mot EU. REACH og CLP er som vanlig viktige temaer, samt tilsynsarbeid, Produktregisteret, eksponering og risiko. Økokrim er invitert til å fortelle om saker de arbeider med.

Kontrollerer skipsverft »

Fylkesmannen og Miljødirektoratet kontrollerer i oktober om skipsverft overholder miljøregelverket.

Endringer i REACH-forskriften gjennomført i Norge »

REACH-forskriften er endret ved at tre EU-forordninger - som endrer REACH og gebyrforordningen til REACH - er gjennomført i norsk rett.

Batterier med merkefeil »

Alle brukte batterier, uansett type, skal leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Men i en kontrollaksjon fant Miljødirektoratet at mange batterier mangler merket som viser at de ikke skal kastes i restavfallet.

Konferanse om eksponeringsscenarier 24. oktober »

Eksponeringsscenarier er et viktig element i REACH. Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om eksponeringsscenarier fredag 24. oktober 2014. Representanter fra industrien, norske myndigheter og Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er foredragsholdere.

Norge foreslår europeisk forbud mot bromert flammehemmer »

Miljødirektoratet og det europeiske kjemikalibyrået (ECHA) fremmer forslag om å forby den helse- og miljøskadelige bromerte flammehemmeren deka-BDE i EU. Forslaget er lagt ut på høring med seks måneders høringsfrist.

Høring – forskrift om håndtering av farlig stoff »

DSB har utarbeidet forslag til endring av forskrift av 8. juni 2009 nr. 608 om håndtering av farlig gods.

Høring - Forskrift om endring av forskrift om industrivern »

DSB og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har utarbeidet forslag til forskrift om endringer i forskrift om industrivern, og gjennomfører nå høring av forslaget.

Brannvernuka er i gang »

Denne uka markeres Brannvernuka 2014 over hele landet.

Vedtak for søknad om godkjenning under REACH »

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning for begrenset bruk av ftalaten DEHP i sju år. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Ny klassifisering for 39 kjemiske stoffer gjennomført i Norge »

4. og 5. ATP til EUs klassifiserings- og merkeregelverk CLP er nå gjennomført i Norge ved at forordning (EF) nr. 944/2013 og 487/2013 er inkludert i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Nytt regelverk om utgangsstoffer for eksplosiver er utsatt »

Det nye regelverket om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver var planlagt å tre i kraft i Norge 2. september 2014, som er det tidspunkt som forordningen om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver trer i kraft i EU- landene.

Tilsynsaksjon mot ulovlige salg av renholdstjenester »

Arbeidstilsynet vil de neste ukene gjennomføre en tilsynsaksjon rettet mot renholdsvirksomheter som driver uten godkjenning.

Kontrollerer avfallsdeponier over hele landet »

Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerer i september hvordan avfallsdeponier over hele landet håndterer sigevann og deponigass.

Ebolasmitte i arbeidslivet »

Som mange har fått med seg er det nå et utbrudd av ebola i Vestafrika. Risikoen for at personer som er smittet med ebolavirus skal komme til Norge er liten.

Workshop: Anleggsarbeid og sikkerhet »

Arbeidstilsynet inviterer til workshop om sikkerhet knyttet til bruk av tyngre kjøretøy i anleggsbransjen. Arrangementet finner sted 2. oktober i Statens hus i Trondheim.

Høring - eksplosivforskriften »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender ut forslag til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften).

Ny veileder om trygg håndtering av nanomaterialer »

Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser kan bli påvirket av utviklingen innen nanoteknologi. Flere produkter som inneholder nanomaterialer er allerede på markedet i dag. Denne veilederen gir flere alternativer for hvordan virksomheter kan redusere eksponering for nanomaterialer i arbeidsmiljøet.

Legemeldinger om arbeidsrelatert sykdom gir verdifull informasjon »

Kun to prosent yrkesaktive leger i Norge sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom i 2013. De aller fleste av disse var bedriftsleger. Arbeidstilsynet ønsker at flere allmennleger melder om sykdom eller skade som legene tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten.

Undersøker sikkerheten på lekeland »

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har i en spørreundersøkelse rettet mot lekeland undersøkt hvordan det jobbes med sikkerheten når det gjelder lekeplassutstyr og lekeland som en forbrukertjeneste. Funnene viser at nærmere halvparten av alle lekeland har hatt ulykker eller hendelser i løpet av det siste året.

Arbeidsskadedødsfall første halvår »

I årets seks første måneder har 14 personer omkommet mens de var på jobb i landbasert arbeidsliv. Dette er langt færre enn de siste årene.

7 av 10 bryter regelverket »

Miljødirektoratet og fylkesmannen kontrollerte 1444 virksomheter i 2013. Hele sju av ti tilsyn avdekket brudd på regelverket, mens det ble funnet fant alvorlige brudd hos 63 virksomheter. Sju ble politianmeldt og to var så graverende at virksomhetene måtte stenge.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte »

Fra 1. juli 2014 er regelverket endret for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

Endringer i arbeidsmiljøloven på høring »

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

For lite kunnskap om kjemikalieregeleverket »

Miljødirektoratets inspeksjoner i 2013 viste at 60 prosent av kontrollerte norske importører og produsenter av kjemikalier ikke kjenner til regelverket for produktene de selger.

Konferanse om eksponeringsscenarier 24. oktober »

Virksomheter som bruker kjemikalier er velkomne på konferanse i Oslo om eksponeringsscenarier fredag 24. oktober.

Nullvisjon for skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen »

18. juni underskrev myndighetene i samarbeid med arbeidslivets parter en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsbransjen.

"Sommervern" »

Husk at ulykker ikke tar ferie.

Fant få ulovlige myggmidler i butikkene »

Miljødirektoratet fant bare fire ulovlige myggprodukter etter kontrollaksjon i 20 butikker. Tre av produktene er utgått og selges ikke lenger fra grossist til forhandler. Det er oppløftende sammenlignet med tidligere kontroller.

Foreslår å innføre forbud mot den bromerte flammehemmeren HBCD i produktforskriften (2014/7234) »

Høringen gjelder forslag om å innføre forbud mot produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av stoff og stoffblandinger som inneholder den bromerte flammehemmeren heksabromsyklododekan (HBCD).

Høring av ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nå forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver på høring.

Fire nye stoffer på EUs kandidatliste »

Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Denne er nå oppdatert med fire nye stoffer.

Retten til å utsette og overføre ferie utvides »

Fra og med 1. juli trer endringer i ferieloven i kraft. Disse innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom.

Endringer i tobakkskadeloven fra 1. juli »

Som hovedregel vil det fra 1. juli ikke lengre være tillatt å legge til rette for røykerom eller røykeboks på arbeidsplassen.

Har du ungdom ansatt i sommer? »

Mange ungdommer begynner i disse dager i sommerjobb. Husk arbeidskontrakt og nødvendig opplæring, er det klare rådet fra Arbeidstilsynet.

Høring - forslag til endring av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr »

Bakgrunnen for endringsforslaget er at en bestemmelse i lekeplassutstyrsforskriften kan utgjøre en ulovlig handelshindring.

Forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Høringsfristen er 15. september 2014.

Tannhelsetenesta må tette HMS-hull »

Sju av ti tannlegar kan ikkje dokumentere korleis dei arbeidar planmessig med helse-, miljø- og tryggleik. Det viser 178 tilsyn hos private og offentlege tannhelsetenester.

Ny biocidforskrift »

Nye regler for salg og bruk av biocidprodukter har trådt i kraft i Norge. Det gir større sikkerhet for helse og miljø.

Ny veileder om miljørettet helsevern i barnehager og skoler »

Helsedirektoratet har laget en ny veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Utvidet registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret »

Med forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) ble flere typer arbeid pålagt registreringsplikt i Elvirksomhetsregisteret.

Alle registrerte elvirksomheter må kvalititetssikre de registrerte opplysningene »

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 pålegger at foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres i Elvirksomhetsregisteret.

Bedre og mer stabil innsamling av elektronisk avfall »

Miljødirektoratets forslag til nye regler vil føre til økt gjenvinning av elektronikkavfall og likere rammevilkår for returselskapene.

Landsdekkende avløpsaksjon »

Miljødirektoratet og fylkesmannen aksjonerer nå over hele landet med kontroll av større kommunale avløpsanlegg.

Mangler hos annenhver restaurant »

Nesten halvparten av restaurantene som ble kontrollert i tilsynsmyndighetenes fellesaksjon mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte, mener tilsynsmyndighetene.

Ulovlig salg og uforsvarlig merking »

Miljødirektoratets kontroll av båtpleieprodukter avdekket at 12 av 13 importører solgte farlige kjemikalier uten tilstrekkelig faremerking eller sikker emballasje. Produkter som er ulovlig å omsette ble fjernet fra butikkhyllene.

Utenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko »

Utenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. Det viser en ny undersøkelse blant inspektører som jobber med sosial dumping i Arbeidstilsynet.

Er din bedrift god til å forebygge stress? »

Nå lanseres den europeiske god praksis-konkurransen for arbeidsmiljø. I år ønskes bidrag fra virksomheter som har gjennomført gode tiltak for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

Ny storulykkeforskrift på høring »

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ny storulykkeforskrift på høring. Frist for uttalelser til høringen er 30. juni.

Advarer mot useriøse steinleggere »

Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet trapper opp innsatsen mot useriøse steinleggere. Med felles aksjoner slår de nå ned på de første steinleggerne som allerede er i full gang i deler av landet.

Krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen »

Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor.

Farlig gods på norske veier »

Det fraktes mye farlig gods på norske veier og jernbaner. En ny rapport viser hva slags farlige stoffer som fraktes hvor, og DSB mener denne informasjonen blir viktig i framtidas beredskapsarbeid.

Seminarer om kjemikalieregelverk – har du oversikt? »

Regelverkene for kjemikalier er komplekse og i stadig endring. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for kjemikalier og produkter som brukes i din bedrift? Miljødirektoratet inviterer til seminar.

Virksomhetene glemmer trafikksikkerheten »

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at 36 prosent av dødsulykkene i trafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Mange av sjåførene brukte ikke bilbelte og overskred fartsgrensene.

Tilsyn med bedrifter underlagt storulykkeforskriften »

Fem tilsynsmyndigheter gjennomfører i 2014 tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar sikker drift av sine anlegg.

Endringer for tung fyringsolje i storulykkeforskriften »

Som følge av Seveso III-direktivet er det nå innført endringer om tung fyringsolje.

For dårlig håndtering av farlig avfall »

Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall har for dårlig kontroll med hva de mottar av farlig avfall og hvordan de håndterer det, viser forurensningsmyndighetens tilsyn med 174 virksomheter. Miljødirektoratet varsler strenge reaksjoner.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene fra 24. februar.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte »

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Rekordhøyt forbruk av miljøskadelige lusemidler »

Økningen av bruk av miljøskadelige lakselusmidler i fiskeoppdrettsnæringen fortsetter, viser tallene for 2013. Det haster nå å få på plass nye tiltak mot lakselus.

Valg av helseforetak og sykehus for tilsyn i 2014 »

Arbeidstilsynet skal gjennomføre 7 tilsyn med revisjonsmetodikk i sykehus i 2014.

Workshop: Bygningselementer og sikkerhet »

Hvordan bedre risikostyringen knyttet til prosjektering, produksjon, transport og montasje av bygningselementer i betong, tre og stål?

18 prosent mer byggavfall »

Byggeaktivitet stod for 1,9 millioner tonn avfall i 2012. Samtidig sorterer bransjen flere nye typer farlig avfall som inneholder miljøgifter.

Samarbeid for et godt arbeidsmiljø »

220 deltakere fra sykehus i hele landet og partene i sykehusektoren deltok på Arbeidstilsynets konferanse 29. januar 2014. Dette markerte oppstarten av en ny satsing i sykehussektoren.

Reduserer miljøgift-utslipp fra avfallsbehandling »

Miljødirektoratet pålegger bedriftene som mottar og behandler flytende farlig avfall, å redusere nylig oppdagede utslipp av perfluorerte miljøgifter. Gjennom miljøkravene sørger Miljødirektoratet for at utslippene reduseres så langt som mulig.

Ikke så festlig i utelivsbransjen »

Tre av fire virksomheter Arbeidstilsynet har ført tilsyn med i utelivsbransjen bryter arbeidsmiljøloven. Det viser tall fra Arbeidstilsynets satsing i 2013. I alt er det gjennomført 948 tilsyn i hele næringen overnatting og servering.

Forenkler reglene for farlig avfall »

Miljødirektoratet anbefaler å endre dagens regelverk for å få en mer effektiv og enda tydeligere ansvarsplassering av innsamling og mottak av farlig avfall.

Labert HMS-arbeid i treningssenter »

De jobber med fokus på trening, kropp og helse. Men de tenker lite på forebygging av helseskader hos egne ansatte.

Sats på samarbeid mellom eierne og brukerne av skolebyggene »

Arbeidstilsynet sender i disse dager ut brev til alle landets rådmenn. - Sats på vedlikeholdsarbeid for å sikre et godt og sunt inneklima for både ansatte og elever på landets skoler, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Endringer i arbeidsmiljøloven mv. »

Her finner du en oversikt over endringer i regelverket på arbeidsmiljøområdet som trådte i kraft 1.1. 2014.

48 omkom på jobb i 2013 »

Det er registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2013. Tallene for hele 2012 var 37.

Markedsførings- og omsetningsforbud for skjære- og kutteutstyr »

Forbudet gjelder skjære- og kutteutstyr som består av flerleddede sammensatte metalldeler for bruk i bærbare, håndholdte ryddesager.

«Årlig melding» for godkjente renholdsvirksomheter »

Alle godkjente renholdsvirksomheter skal sende inn «årlig melding» som bekrefter at de fortsatt oppfyller de dokumentasjons -og registerkrav som er lagt til grunn for godkjenningen.

Innføring av overtredelsesgebyr »

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2014 mulighet til å ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.

Endring av forskrift om håndtering av farlig stoff – Bunkring av LNG »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) endret den 13. desember 2013 forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff. Forskriften trådte i kraft straks. Endringene i forskriftens § 17 innebærer at bunkring av LNG (flytende naturgass) på passasjerskip fra anlegg eller tankbil på land krever samtykke fra DSB.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet