Veiviser til HMS-regelverket

Artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon eller lovverk

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

– Arbeidstilsynet ser at flere har behov for mer kunnskap om hvilken risiko skismørere kan utsettes for og hvordan de best kan beskyttes. Derfor har vi sendt brev til sportsbutikker som driver med preparering av ski, for å informere om helsefaren ved arbeid med fluorprodukter og hvordan de skal beskytte arbeidstakerne, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

God ventilasjon, godt avtrekk og maske med tilpasset filter er viktige tiltak for å unngå helseskadelig eksponering.

– Selv om Arbeidstilsynets myndighetsområde er arbeidstakere, så er helserisikoen og mange av tiltakene for å redusere farlig eksponering like relevante for privatpersoner, enten de er skiløpere selv, smører for sine barn, eller de er klubbsmørere. Alle som preparerer ski med fluorprodukter, må ta vare på helsa si, poengterer Lekve.

Behov for forbedring
Tilsyn Arbeidstilsynet har gjort i sportsbutikker tidligere, avdekket at flere måtte ta grep for å beskytte arbeidstakerne bedre. Flere butikker hadde ikke god nok oversikt over farlige kjemikalier, eller de hadde ikke gjort tiltak for å forebygge og redusere eksponeringen av den helsefarlige røyken som oppstår når skiene prepareres.  Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidstakerne ikke utsettes for røyk og støv som kan gjøre dem syke.

Undersøkelser av arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere gjort av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2007-2009 og doktorgradsarbeidet til landslagslegen for skiskytterne, Baard I. Freberg, tyder på at det er skadelig for helsa å puste inn røyken og støvet som oppstår ved preparering av ski med fluorprodukter. Bakgrunnen for undersøkelsene var bekymringer over helseplager som hoste og irritasjoner i luftveiene, astmaliknende symptomer, frysninger og kvalme etter arbeid med skismøring.

Kan skade lungene
Å puste inn røyk- og støvpartikler kan føre til nedsatt lungefunksjon. Det er også påvist høye verdier av miljøgifter av typen perfluorerte karboksylsyrer i blodet til de profesjonelle smørerne. PFOA er en slik forbindelse som er kjent for å ha lang biologisk halveringstid og kan derfor hopes opp i kroppen. Hva slags helseeffekter dette kan medføre er det ikke sikker kunnskap om.

– Selv om skismørere i sportsbutikk ikke eksponeres like mye som de profesjonelle skismørerne, er det de samme produktene og utstyret som brukes. I enkelte sportsbutikker kan det i perioder være intensiv aktivitet med preparering av ski hvor fluorholdig pulver brukes. Derfor er det viktig at alle som jobber med slikt pulver, beskytter seg, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet følger opp informasjonsbrevet til sportsforretningene med noen tilsyn for å få et bilde på hvordan de følger opp og om de har iverksatt tiltak for blant annet ventilasjon.

Tiltak som beskytter mot fluor-eksponering:

  • Sørg for god ventilasjon og i tillegg et avtrekkssystem i hele skiens lengde for å fjerne forurensningene effektivt. Et slikt avsug er blitt utviklet ved STAMI og prinsippene brukes både i smørebilene til landslaget for skiskytterne og for skilandslaget. I tillegg til punktavsug som går over hele smøreprofilen er det eget avtrekk integrert i smørebenken.
  • Hvis det skal smøres med fluorprodukter og det ikke er tilgang til smørebod med tilpasset avtrekk og ventilasjon, bør smøringen foregå ute, i hvert fall om vær- og vindforhold tillater det. Uansett bør det alltid benyttes maske med tilpasset filter. Husk også at i lufta i smørebod eller smørerom uten god nok ventilasjon, kan det henge igjen fluordamp og finpartikler. Dermed kan en også ved påføring av festesmurning etterpå puste inn forurenset luft. Arbeidstilsynet anbefaler derfor god utlufting mellom påføring av fluorprodukter og pålegging av festesmurning. Tiden i smørerommet bør uansett gjøres så kort som mulig.
  • Smørejern som står og ryker etter påføring av fluorpulver, er en betydelig kilde til helseskadelig forurensning. Det er derfor viktig med rutiner for håndtering av smørejernet og tilpasset avtrekk (helst integrert i jernet), slik at røyken ikke kommer opp i pustesonen til den som smører. 
  • Hvis det er usikkert om all forurensning fjernes med ventilasjonen, må skismørerne i tillegg benytte åndedrettsvern. Hvis det ikke skal brukes åndedrettsvern, må det gjøres målinger for å dokumentere at lufta er god nok i arbeidslokalet. Slike målinger kan en sportsforretning gjøre selv, med veiledning fra STAMI.
  • Er det flere som oppholder seg i lokalet der ski prepareres med fluorprodukter, må alle bruke åndedrettsvern. Åndedrettsvernet må brukes til all forurensning er fjernet ved hjelp av ventilasjon. Det beste er at smøring med fluorprodukter gjøres i et rom med tilpasset ventilasjon og punktavsug hvor kun de som smører skiene, oppholder seg. 
  • De som preparerer ski med fluorprodukter, skal ha opplæring og informasjon om helserisiko, nødvendige rutiner og verneutstyr.
Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet