Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2017 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Sjekk oppblåsbare redningsvester jevnlig »

Arbeidstilsynet advarer mot arbeidsulykker som kan skje ved at oppblåsbare redningsvester ikke fungerer når man faller i vannet. Utfordringen gjelder blant annet for arbeidstakere i havbruksnæringen.

Bruker du fremdeles kromater? Da er det på høy tid med handling »

For flere kromatforbindelser er 21. september siste lovlige bruksdato uten at godkjenning er søkt eller innvilget under kjemikalieregelverket REACH. Enkelte kromatforbindelser er ikke tillatt å bruke uten innvilget godkjenning.

ECHAs veiledning for stoffer i produkter er oppdatert »

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har nylig oppdatert sin veiledning for stoffer i produkter. Veiledningen gir nå mer klarhet i virksomheters forpliktelse til å informere og rapportere om innhold av stoffer på kandidatlista i produkter.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning om begrensning av deka-BDE er gjennomført i norsk rett.

Vil øke sikkerheten ved store arrangementer »

Myndigheter og arrangører viser større interesse enn tidligere for sikkerhet ved store arrangementer. Nå har DSB oppdatert veilederen for å møte dagens behov.

Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli »

Lovendringer som tar sikte på å hindre at unge begynner med tobakk og styrker vernet mot passiv røyking trer i kraft 1. juli.

Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017 »

Blant nyhetene er regler for mobil produksjon av eksplosiver, og at gamle tillatelser uten utløpsdato oppheves 1. januar 2019. I løpet av ett år må også alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum én bergsprengningsleder fulltidsansatt.

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling »

Statsråd fastsatte 16. juni at endringene i arbeidsmiljølovens varslingsregler og arbeidstidsregler trer i kraft 1. juli i år.

Ny biocidforskrift »

Biocidforskriften av 10. april 2014 er nå erstattet av en ny biocidforskrift av 18. april 2017. Forskriften er omstrukturert for å lette oversikt og lesbarhet.

Ny digital veileder til storulykkeforskriften »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en ny digital veileder til storulykkeforskriften på dsb.no.

Nytt krav om elektroniske oversiktslister »

Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

Nye minstelønnsatser »

Fra 1. juni gjelder nye minstelønnssatser i alle næringene som har allmenngjorte tariffavtaler.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring »

Arbeidstilsynet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring.

Alle kjemikalier med gamle faremerker skal være ute av butikkhyllene 1. juni 2017 »

Selger du kjemikalier som inneholder farlige stoffer?

Kreosotprodukter godkjent til treimpregnering »

Miljødirektoratet har vurdert bruk av kreosotprodukter til bruk i treimpregnering, og har godkjent bruk til enkelte bruksområder. Godkjenningen gjelder ikke bruk av de kreosotimpregnerte trematerialene, bare om treverket skal kunne impregneres i Norge.

Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april »

Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte? »

Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Nye temaveiledere til storulykkeforskriften »

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag publisert to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Endring i REACH-forskriften »

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning om begrensning av bisfenol-A er gjennomført i norsk rett.

Påminnelse - siste frist for sen preregistrering er 31. mai 2017 »

Produserer eller importerer du et stoff fra land utenfor EØS i mengder under 100 tonn og har ennå ikke registrert stoffet til kjemikaliebyrået ECHA? I noen tilfeller kan du fremdeles benytte deg av sen preregistrering for å få utsatt registreringsfristen i REACH til 31. mai 2018.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering »

Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nye maler for arbeidsavtaler »

Arbeidstilsynet har lagt ut nye maler for arbeidsavtaler.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen »

Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

Oppdatert veileder for støy i arealplanlegging »

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) og tilhørende veileder er oppdatert.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016 »

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader »

I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene »

Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Alderskontroll ved solarier fra nyttår »

Fra nyttår må du vise legitimasjon eller bruke Bank-ID og adgangsbrikke når du skal ta solarium.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet