Veiviser til HMS-regelverket

Nyheter 2012 - alle bransjer

Nyheter om regelverksendringer. Velg nyheter for den enkelte bransje, eller se alle nyheter samlet under.

Slutt på hvite øremerker for storfe »

Fra og med 1. januar 2013 skal storfe kun ha opprinnelsesmerker som offisiell identifikasjon.

Nye krav ved personløft »

Arbeidstilsynet har endret retningslinjene for personløft, for eksempel ved bruk av personkurv i ulike kraner. Ved å tydeliggjøre arbeidsgivers ansvar, skal sikkerhetsnivået økes.

Mer informasjon om nanostoffer i produktregisteret »

Myndighetene har behov for mer informasjon om bruken av nanostoffer i Norge. Alle virksomheter som har deklareringspliktige kjemikalier i produktregisteret skal oppgi innholdet av stoffer på nanoform.

Varsel om oppdatering av importreglene for næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse (EF 669/2009) i kraft 1. januar 2013 »

Det er foreslått nye endringer i hvilke produkter som er omfattet av reglene for offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Veileder for forflytning av småfe er revidert »

Mattilsynet har revidert «Veileder for forflytning av småfe og deltagelse i værringer». Bakgrunn for endringene er forandringer i smittesituasjonen for småfesjukdommer og endringer i regelverk.

Endringer i regler om import av sæd, egg og embryo av sau og geit »

EU har fastsatt endringer i bestemmelser om import av sæd, egg og embryo av sau og geit. Bakgrunnen er justering av tiltak for å hindre spredning av blåtunge.

Regelendringer om import av embryo av storfe »

EU har fastsatt endringer i bestemmelser om import av embryo av storfe. Bakgrunnen er justering av tiltak for å hindre spredning av blåtunge.

Regelendringer om import av oksesæd »

EU har fastsatt endringer i bestemmelser om import av oksesæd fra tredjeland. Bakgrunnen er justering av tiltak for å hindre spredning av blåtunge.

Regelhjelp.no oppdateres »

1.1.2013 vil seks nye arbeidsmiljøforskrifter erstatte 47 av dagens forskrifter. Arbeidstilsynet har allerede startet jobben med å oppdatere nettsidene om arbeidsmiljø i henhold til nytt regelverk.

Vikarbyrådirektivet og tiltakspakken trer i kraft 1. januar »

Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje.

Ingen batteri skal kastast »

Frå no av skal alle brukte batteri leverast i butikk eller til miljøstasjonar. Det er enkelt å hugse og vil gi mindre forureining.

Tolv regionale verneombod tilsett »

Sekretariatet for regionale verneombod, som er lagt til Arbeidstilsynet, har nyleg tilsett tolv regionale verneombod som skal jobbe mot hotell-, restaurant og reinhaldsbransjen.

Informasjon om nye arbeidsmiljøforskriftene via nett-tv »

I november arrangerte Arbeidstilsynet informasjonsmøter for bedriftshelsetjenester og NAVs arbeidslivssentre om de nye arbeidsmiljøforskriftene. Ett av møtene var mulig å følge på nett-tv, og over 1000 personer gjorde nettopp det. Den store etterspørselen gjør at Arbeidstilsynet har lagt ut sendingen.

Straffbart å handle fra renholdsbedrift som ikke er godkjent »

Fra 1. desember er det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Lær mer om nye arbeidsmiljøforskrifter via nett-tv »

Arbeidstilsynet arrangerer seminar om de nye arbeidsmiljøforskriftene onsdag 28. november. Det er mulig for alle å følge seminaret via nett-tv.

Salg av julesylte og annen typisk julemat til jul »

All produksjon og omsetning av næringsmidler skal meldes til Mattilsynet. Dette gjelder også for julemat.

Husk industrivernrapporten! »

Industrivernrapporten må leveres innen 17. desember.

Pukkverk må bedre miljøarbeidet »

Ett av ti pukkverk har brutt støykravene og mange er for dårlige til å forebygge forurensning. Det viser en landsomfattende kontroll gjennomført av Klif og fylkesmennene.

Mangelfull oversikt kan true sikkerheten »

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø.

Midlertidig stans i produksjon av nye id-kort for bygg og anlegg »

Leverandøren melder om problemer med produksjonen av id-kort. Dette gjelder alle deler av bestillingsløsningen.

Viktige REACH-frister nærmer seg »

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet.

Mye fusariumsmitte i årets såkorn »

Analyser utført ved Kimen Såvarelaboratoriet AS viser at det på grunn av mye fusariumsmitte vil bli stort behov for beising av såkorn som skal nyttes kommende sesong.

Endringer i importreglene for produkter fra India og Indonesia »

Kontrollfrekvensen på den fysiske kontrollen ved import av akvakulturprodukter fra India er nå redusert fra 20 % til 10 %. Samtidig oppheves reglene om særskilte beskyttelsestiltak for produkter av oppdrettsfisk importert fra Indonesia. Disse endringene trer i kraft 9. november 2012.

Lær om de nye arbeidsmiljøforskriftene »

De seks arbeidsmiljøforskriftene som trer i kraft på nyåret vil gi virksomheter en bedre oversikt over regelverket, og et godt grunnlag for å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø.

Endring i regler om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS »

Mattilsynet har, på bakgrunn av EU-kommisjonens vedtak 2012/666/EU, gjort endringer i lister over områder innenfor EØS som er pålagt bekjempelsestiltak for å hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet.

Regelendringer om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan »

Mattilsynet fastsatte den 1. november 2012 en endringsforskrift til forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Søknad om tillatelse til kvotepliktig utslipp for 2013-2020 »

16. november er fristen for å søke om tillatelse, med tilhørende overvåkningsplan, til kvotepliktig utslipp for perioden 2013-2020. Klif inviterer til seminar fredag 2. november for virksomheter som ønsker hjelp til utfylling av det elektroniske søknadskjemaet

Inviterer næringsmiddelbransjen til å gi innspill »

Mattilsynet skal i 2013 besøke totalt 500 virksomheter over hele landet og kontrollere hvordan disse etterlever regelverket for forebygging og kontroll med Listeria i spiseklar mat.

Spørsmål om RVO-avgift for hotell, restaurant og renhold? »

Arbeidstilsynet er sekretariat for ordningen med regionale verneombud (RVO). Alle bedrifter som er omfattet, skal til nå ha mottatt krav om innbetaling. Hittil er det kun ca. 40 % som har betalt innen fristen.

Aksjon mot bruk av ulovlig malingfjerner »

Arbeidstilsynet har i en landsomfattende aksjon fra juni til september gjennomført tilsyn med 255 virksomheter som utfører malerarbeid. Nær 40 prosent av virksomhetene fikk pålegg om forbedringer.

Innmelding av varer med krav til medfølgende CED »

Fra og med mandag 29. oktober 2012 skal import av varer med krav til medfølgende CED-dokument meldes i den felles EU-databasen TRACES. Dette gjelder fôrvarer og næringsmidler som kommer inn under forordningene 669/2009 og 1152/2009. Varene skal da ikke lenger meldes via Mattilsynets skjematjeneste.

Endringer i reglene om dokumentasjon ved handel med oksesæd i EØS »

Mattilsynet har endret kravene til dokumentasjon ved handel med oksesæd i EØS.

Klart for ny landsomfattende risikoaksjon »

Fra 15. oktober til 2. november gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal ut og sjekke om virksomhetene gjør nok for å kartlegge og redusere risiko.

Miljøbrudd hos fiskeforedlerne »

En landsomfattende kontrollaksjon av fiskeforedlingsbedrifter viser at halvparten av bedriftene har renseanlegg som fungerer for dårlig. I stedet går fiskeslo, fett og kjemikalier rett på sjøen.

Kva er mekanisk utbeina kjøtt (MUK) og korleis skal det merkast »

Mekanisk utbeina kjøtt (MUK) blir framstilt ved at ein vinn ut restane av spiseleg materiale som er igjen på beina etter at nedskjæring/ utbeining er gjort. Ny, meir skånsam produksjonsmetode gir eit produkt som reint visuelt ikkje er lett å skilja frå kverna kjøtt, men det er likevel framleis “mekanisk utbeina kjøtt” og skal derfor merkast som det.

Temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff »

Det foreligger nå syv temaveiledninger med utgangspunkt i forskrift om håndtering av farlig stoff.

Storfe på utegang »

Utegang som driftsform setter store krav til dyreeieren. Mattilsynet har funnet forhold som ikke er tilfredsstillende i 84 prosent av storfebesetningene på utegang.

Endringer i hygieneregelverket »

Mattilsynet har fastsatt en forskrift som endrer animaliehygieneforskriften. Endringen innebærer at driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak må kunne dokumentere produksjonsdato og dato for frysing av produkter av animalsk opprinnelse.

Ny innmeldingsrunde for registrering av produsenter til Kina »

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina. Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr. Frist for innmelding er 30. november.

Alle sjømatprodusenter som skal eksportere til Vietnam må registrere seg på ny »

Nå er det ny runde med innmelding av produsenter av fisk og sjømat som skal eksportere til Vietnam. Produsenter må fylle ut registreringsskjema og sende det til Mattilsynet innen 30. november.

Eksport av fisk til Kasakhstan »

På tross av avtalen om omforent sunnhetsattest inngått mellom Norge og Kasakhstan, er det fortsatt utfordrende å eksportere fisk og sjømat til Kasakhstan via Russland.

Verkstedbransjen under lupen »

Klif og fylkesmannen kontrollerer denne måneden verksteder og bilpleiefirma over hele landet. Tidligere kontrollaksjoner har vist at mange i bransjen ikke følger regelverket for hvordan kjemikalier og farlig avfall skal behandles.

Endringer i regler om import av dyr, sæd, eggceller og embryo av dyr av hestefamilien fra Bahrain og Brasil »

Mattilsynet har fastsatt endringer i regler om import av dyr av hestefamilien og av sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien fra Bahrain og Brasil. Bakgrunnen for endringen er oppdatering av tiltak for å hindre spredning av snive.

Fortsatt like irriterende »

Det velkjente oransje merket for irriterende kjemikalier er snart historie. Heretter vil et utropstegn i rød ramme erstatte krysset som vi ofte finner på vaskemidler og maling.

Analysemetoder for VOC i maling og lakk er endret »

Reviderte analysemetoder for løsemidler i maling, lakk og billakkeringsprodukter er nå tatt inn i norsk regelverk.

Mange arbeidsmiljøutfordringer hos smådyrveterinærer »

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn hos smådyrveterinærer. 84 % av virksomhetene har fått pålegg.

Overgangsordning til sertifikat som bergsprengningsleder – meld deg på kurs innen 1/11-2012 »

Innehavere av sprengningssertifikat klasse A, som kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller kan dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeidet, kan byttet inn sertifikatet til et bergsprengningsledersertifikat.

Klif kontrollerer tekstilprodusenter »

Klif gjennomfører en kontrollaksjon av alle tekstilbedrifter med tillatelse fra Klif denne høsten. Klif skal blant annet kontrollere at bedriftene har god kontroll på utslippene, slik at potensielt skadelige kjemikalier ikke havner i miljøet.

Kontrollerer behandling av metallskrap »

Tolv store bedrifter som kverner opp metallskrap skal kontrolleres av forurensningsmyndighetene i september. Ved forrige landsdekkende aksjon i 2007 ble det avdekket mange brudd på miljølovverket.

Endringer i REACH vedlegg XIII og vedlegg XIV gjennomført i norsk regelverk »

Endringene som nå er gjennomført innebærer at kriteriene gir en bedre måte å fange opp alvorlige helse- og miljøeffekter enn tidligere da det åpnes for å bruke flere data i vurderingen.

Må trekke tilbake ulovlig leketøy »

Klif pålegger en rekke butikker å stanse salget av et krabbesnøre for barn fordi det inneholder helseskadelig bly. Kunder som har kjøpt leketøyet bes returnere det til butikken.

Slutt på hvite øremerker for storfe – husk Husdyrregisteret! »

Fra og med 1. januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen.

Seveso III-direktivet vedtatt i EU »

26. juni 2012 vedtok EUs råd et nytt direktiv som vil erstatte det nåværende Seveso II-direktivet. Det nylig vedtatte direktivet skal tre i kraft i EU/EØS-landene innen 1. juni 2015.

Fagseminar 2012 - Nå kan du melde deg på! »

Påmeldingssiden til NSOs Fagseminar for industrivern 2012 er nå klar.

Ulovlig å vaske uten godkjenning »

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig

Alvorlige avvik ved kuldeanlegg »

DSBs gjennomførte i perioden 2006 – 2010 i alt 110 tilsyn ved kuldeanlegg hvor ammoniakk er kuldemedium. Tilsynene påviste mer alvorlige avvik enn det som er vanlig på andre anlegg som håndterer farlig stoff.

Meld deg på til årets største brannøvelse »

Nå er det på tide å melde seg på til årets store massemønstring for brannvern i Norge. I fjor deltok mer enn en halv million mennesker i en av de 5 000 brannøvelsene som fant sted i forbindelse med Nasjonal brannøvelse 2011. Vi utfordrer bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager, boligselskaper, offentlige kontorer, andre virksomheter og familier/privatpersoner til å avholde en brannøvelse i september.

Gass i campingvogn og båt »

De fleste campingvogner og fritidsbåter bruker gass, og i sommerferien tas mange vogner og båter i bruk. DSB minner om at gassanlegg skal være montert av fagfolk og må kontrolleres jevnlig for å avdekke eventuelle lekkasjer.

Studenthybler skal være brannsikre »

Alle studenthybler og leiligheter skal ha røykvarsler og manuelt brannslokkingsutstyr. Det er huseiers ansvar at slikt utstyr er på plass, men leietageren selv må sørge for at utstyret fungerer og er klart til bruk.

Smart mat er penger spart »

Omlag to tredjedeler av maten som kastes av storkjøkken kunne ha blitt spist. Nå kommer gode råd til restauranter og andre storkjøkken, som kan spare penger og klimagassutslipp ved litt bedre planlegging.

Eksport av fisk og fiskevarer til Kina – bruk manuell attest »

Mattilsynet har oppdaga feil i «sunnhetsattest for eksport av fisk og fiskevarer til Kina» som ligg i den elektroniske skjematenesta vår. Fram til feilen er retta, må ein nytte ein manuell variant som kan skrivast ut frå mattilsynet.no.

Endringer i næringsmiddelhygieneforskriften »

Mattilsynet har fastsatt forskrift om endring av næringsmiddelhygieneforskriften.

Endring i forskrift om hold av svin vedtatt »

Endring til forskrift om hold av svin ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. juni 2012.

Mattilsynet presiserer reglene for innførsel av gatehunder »

Det er blitt enklere å reise med kjæledyr over landegrensene i EU/EØS etter at reglene ble endret ved årsskiftet. Det har også medført økt innførsel av gatehunder fra Øst-Europa. Mattilsynet ønsker nå å presisere regelverket.

Ny rapport om arbeidsmiljøet i hotell og restaurant »

Hotell- og restaurantbransjen er en av de raskest voksende bransjene i Europa med nesten 8 millioner europeiske arbeidstakere. Bransjen er karakterisert av mange unge, kvinner og utenlandske arbeidstakere.

Advarer mot ulovlige flasker med tennvæske »

Pass på at flasken med tennvæske er sort når du handler inn til grillkosen i sommer. Gjennomsiktige flasker kan forveksles med drikkeflasker og er forbudt å selge. Tidligere denne måneden fant Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) de ulovlige flaskene i en dagligvareforretning i Oslo-området.

Forbud mot selvbetjent fylling av gassflasker »

Det er kun personell med spesialkompetanse som har lov til å fylle gassflasker

Garantier gir sikrere avfallsbransje »

Klif har de siste årene innført en rekke skjerpinger i regelverket for bedrifter som behandler farlig avfall. Nå er en ny brikke på plass: Bedriftene må stille økonomiske garantier for pengene det vil koste å behandle lagret avfall, i tilfelle bedriften går konkurs.

Nye retningslinjer ved påvisning av Leptospirose hos hund »

Leptospirose er en B-sykdom, som krever bestemte restriksjoner. De nye retningslinjene åpner imidlertid for dispensasjon fra bekjempelsesforskriften, siden dette dreier seg om kjæledyr. Ved påvisning av sykdommen er eieren forpliktet til å følge bestemte smittehygieniske tiltak, og skjerme omgivelsene for smitte.

Forskriftsendringer om tilsetningsstoffer til næringsmidler »

Mattilsynet fastsatte 18. juni 2012 forskrift om endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Nye mineralforbindelser tillatt »

Forordning (EU) nr. 1161/2011 er tatt inn i norsk regelverk. Mattilsynet fastsatte 19. juni 2012 en forskrift som endrer kosttilskuddforskriften, forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforskriften) og særnærforskriften.

Sikker lagring av gassflasker »

Virksomheter som selger gassflasker må oppbevare disse på riktig måte.

Nye veiledere til regelverk på fôrområdet »

Veilederne gjelder for vedlegget om toleransegrenser i "Forskrift om merking og omsetning av fõrvarer", og import/samhandel av fõrvarer.

Regelendringer om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan »

Mattilsynet fastsatte den 28. juni 2012 en endringsforskrift til forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan. Endringsforskriften gjennomfører forordning (EU) nr. 561/2012 som endrer forordning (EU) nr. 284/2012. Endringen trer i kraft 1. juli 2012.

Endringer i regler om import av levende sau og geit fra Canada og ferskt kjøtt fra Botswana til EØS-området. »

EU har fastsatt endringer i kravene for utstedelse av helsesertifikater ved import av sau og geit fra Canada. Det er samtidig fastsatt endringer i bestemmelser om import av ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra visse deler av Botswana. Det er i tråd med dette gjort oppdateringer i det norske regelverket.

Storulykketilsynet 2011 »

En oppsummering av tilsynet med virksomheter underlagt storulykkeforskriften i 2011, avdekket total 97 avvik og 123 anmerkninger.

Nytt regelverk for økologisk fôr har trådt i kraft i EU »

Nytt regelverk for fôr til dyr i økologisk produksjon har trådt i kraft i EU. Norske virksomheter kan søke om dispensasjon i henhold til de nye reglene.

Urovekkende asbestsanering »

Arbeidstilsynet er urolig for ulovlig asbestsanering i flere eldre bygninger. Asbest kan gi alvorlige helseskader for de som blir utsatt av støv fra asbest. Det er kun virksomheter med tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan fjerne asbest, og materialet skal leveres til godkjente deponier.

Endringsforskrifter fra Mattilsynet »

Sikkerhet ved store arrangementer »

–Kaoset i forbindelse med Bieber-konserten i Oslo viser svært tydelig behovet for risikovurdering av hva som kan skje og hvilke tiltak man skal iverksette, sier avdelingsdirektør Torill Tandberg i DSB. Hun presiserer at det er arrangøren som er ansvarlig for slike risikovurderinger.

Enklere regler for gassflasker »

DSB har erfart at regelverket som gjelder håndtering av gassflasker for propan er omfattende, uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for de virksomheter som omtapper propan på gassflasker.

Haster med å fornye sprengningssertifikat »

For å være sikret et gyldig bergsprengningssertifikat fra 1. januar 2013, må man sende søknad til DSB innen 1. juli i år.

Ny forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr »

Forskriften regulerer hvilke farmakologisk virksomme stoffer som kan brukes til matproduserende dyr. Det nye regelverket er gjennomført i forskrift av 30. mai 2012 nr. 512.

Veiledning til publikum og arrangører av ”Besøksgårder” og "Åpen gård" »

Skal du arrangere ”Åpen gård”, eller driver ”Besøksgård” bør du ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor for råd og veiledning. Det finnes noen formelle krav knyttet til framvisning av dyr og servering av mat og drikke.

Gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett – hvilke krav skal og kan følges i overgangsfasen »

Mattilsynet åpner for å følge nye merkekrav også før ny forskrift om matinformasjon er vedtatt. Matinformasjonsforskriften erstatter gjeldende merke- og næringsdeklarasjonsforskrifter.

Ny utgave av internkontrollforskriften »

Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), veiledning og kommentarer.

Over 40 prosent av dødsulykkene på veiene relatert til arbeid »

Over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer bilførere som kjører i jobben eller er på vei til eller fra arbeid. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Schmallenbergvirus påvist hos kalv i Danmark »

Den danske Fødevarestyrelsen melder at det for første gang er påvist Schmallenbergvirus i landet. Viruset ble påvist hos en misdannet og dødfødt kalv fra Fyn. Tidligere er det funnet antistoffer mot Scmallenberg i danske dyr.

Flammesikkert arbeidsty kan vere farleg avfall »

Det er oppdaga eit ulovleg stoff i ein del flammesikkert arbeidsty. Slikt arbeidsty må leverast godkjent mottak. Eit nytt faktaark frå Klif framstiller i detalj korleis slikt ty skal behandlast.

Endring i forskrifter som gjelder grensekontroll av sammensatte produkter »

Mattilsynet har 25.05.2012 vedtatt endringsforskrift som gjelder endringer i to forskrifter om grensekontroll av sammensatte produkter.

Flere mobiler og sparepærer må samles inn »

Importører, produsenter, forhandlere og returselskaper må sørge for bedre innsamling av småelektronikk. Tar de ikke ansvaret mer på alvor, anbefaler Klif å vurdere en panteordning.

Mange skader og dødsfall i industrien »

I Norge har 81 personer omkommet på jobb i industrien siden 2000. Flest døde innen metallvareindustrien. Både internasjonalt og i Norge er industrien fortsatt en av hovednæringene med flest arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall.

Kampanje skal redusere ulykker i landbruket »

Norsk landbruk er en risikoutsatt næring. Tre prosent av norsk sysselsetting jobber i landbruket og de står for over 20 % av dødsulykkene. I løpet av en 20 års periode omkom 182 bønder på jobb.

Ny kontroll av avfallsmottak i havner »

Forurensningsmyndighetene kontrollerer også i år hvordan norske havner overholder sitt ansvar for mottak av avfall fra skip. Tidligere kontroller har vist at mange havner har skjerpet rutinene, men at det fortsatt finnes muligheter for forbedring.

Tilsynsaksjon med farlig stoff »

I forskrift av juni 2009 om håndtering av farlig gods, fikk brannvesenet ansvar for tilsyn med farlig stoff under visse mengder. Dette er et nytt område for mange i brannvesenet, og DSB gjennomførte derfor opplæring i perioden 2010-2012.

Endringer i hygieneregelverket »

Mattilsynet har fastsatt forskrift som gir flere endringer i hygieneregelverket knyttet til vilt og Salmonellagarantien.

Mer oppmerksomhet på sikkerhet ved båtutleie »

DSB vil ha mer oppmerksomhet på sikkerhet ved båtutleie. Tilsyn med de som leier ut båt som en forbrukertjeneste avdekket mangelfull kjennskap til gjeldende regelverk og manglende dokumentering av utførte risikovurderinger for tjenesten.

Fastsettelse av endringsforskrift, tilsetningsstoffer til næringsmidler - direktiv 2006/52/EF »

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 18. mai 2012 forskrift om endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Kan du ta med barna på jobb under streiken? »

Arbeidstilsynet mottar en del henvendelser om det er greit å ta med barna på jobb nå under streiken. Temaet er ikke omtalt i regelverket vi forvalter, men vi gir likevel en del konkrete råd.

Advarer mot falske branninspektører »

En svindler har forsøkt å lure til seg penger ved å utgi seg for å være fra brannvesenet i Oslo.

Sikker påfylling av bioetanol. »

De siste to årene er det registrert 15 ulykker og en rekke nestenulykker med bioetanolpeiser. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med fylling av bioetanol i brennkammeret. Nå kommer tydeligere krav fra DSB for å hindre antenning av gassene i emballasjen.

DSB vil bedre sikkerheten for sportsdykkere »

Tilsyn med sportsdykkerbransjen avdekket mangelfull kjennskap til gjeldende regelverk. DSB gir nå ut publikasjonen Sportsdykking som beskriver hva som kreves av virksomhetene for at de skal kunne ivareta sikkerheten for sportsdykkere og utstyr.

Forbud mot kjøp fra ikke godkjente renholdsvirksomheter »

Arbeidsdepartementet har vedtatt en ny forskrift som sier at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. I forskriften slås det også fast at det fra 1. desember 2012 vil bli forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente.

Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot dyrehelsepersonell »

For å forberede veterinærer og svineprodusenter på prosjektet, ønsker Mattilsynet å redegjøre for en del sentrale krav i regelverket innenfor tilsynsområdet, og å skissere forventninger Mattilsynet har til veterinærer og svineprodusenter innenfor medsinforvaltning, journalførsel, rapporterings-og meldeplikt.

Nanoteknologi og arbeidsmiljø »

En ny veiledning fra Arbeidstilsynet gir oversikt over regelverk som gjelder for arbeid med nanomaterialer.

Kontroll av pukkverk over hele landet »

Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår pukkverk og grusuttak med knuseverk. Vi sjekker om bransjen følger miljøkravene, spesielt at støv og støy fra anleggene i minst mulig grad påvirker naboene.

Viktig informasjon til praktiserende veterinærer »

De siste ukene har det blitt påvist funn av tungeorm (Linguatula serrata), brun hundeflått (Ripicephalus sanguineus) og hjerteorm (Dirofilaria immitis) på tre gatehunder importert fra Romania. Gjeldende regelverk stiller krav om rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm ved innførsel til Norge, men hundene kan også være smittet av andre sykdommer og parasitter. Fredag 11. mai gikk Mattilsynet derfor ut med en oppfordring til alle hundeeiere som har importert denne typen hunder fra Øst-Europa om å oppsøke veterinær for sjekk av hunden.

Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler »

Endring i kosmetikkforskriften »

Mattilsynet endret 16. mai 2012 generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikkforskriften). Endringen medfører at stoffet etyllaurylarginat (ELA) nå tillates brukt. Endringsforskriften gjennomfører direktiv 2010/3/EU.

Viktig informasjon om prøvetaking av innførte gatehunder »

Mattilsynet er nå i dialog med Veterinærinstituttet om den praktiske oppfølgingen av prøvetagningen av innførte gatehunder fra Sør-Euorpa. Mer informasjon kommer i løpet av uken.

Nye miljøkrav skal redusere bensinsløsing »

Fra 1. april gjelder en ny forskrift som vil føre til at rundt 1,7 millioner liter bensin årlig blir gjenvunnet. Bensinen kan dermed gjenbrukes som drivstoff, istedenfor at den slipper ut som damp når du fyller tanken.

Endringer i importregelverk for visse fugler »

Mattilsynet har, på bakgrunn av EU-kommisjonens forordning (EU) nr. 390/2012, gjort endringer i regler som gjelder import av visse fugler til EØS-området fra tredjeland. Endringene er tatt inn i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Godkjenningsordning i renholdsbransjen »

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester må søke om godkjenning. Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register, hvor det vil være enkelt å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente. Det vil også bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter.

Skader seg på arbeidsutstyr i klasserommet »

Hvert år skader ansatte og elever seg på arbeidsutstyr i den videregående skolen. Arbeidstilsynet varsler nå tilsyn på skoler rundt om i hele landet, og fokus i tilsynene vil være på arbeidsutstyrets tekniske tilstand, og om de som skal bruke det får god nok opplæring.

Nye bestemmelser om fôrtilsetningsstoffer og andre fôrvarer »

Mattilsynet har fastsatt endringer i tre viktige fôrforskrifter Det gjelder fôrtilsetningsstoff-forskriften, fôrrvareforskriften og merking- og omsetningsforskriften. Dette betyr at alle rettsakter om fôrtilsetningsstoff fra 2011 nå gjelder som norsk regelverk. Bestemmelser om uønskede stoff i fôrvarer er også endret, med flere nye grenseverdier. Dessuten er katalogen over fôrmidler blitt en del av norsk regelverk.

Ny fastsatt forskrift om redusert myndighetskontroll av importerte næringsmidler som har vært myndighetskontrollert i tredjestat før eksport »

Mattilsynet fastsatte 4. mai 2012 en ny forskrift som innfører redusert myndighetskontroll av hvete fra Canada og jordnøtter (peanøtter) fra USA, som ankommer Norge som første mottaksstat.

Presisering av reglene ved transitt av animalske næringsmidler fra tredjestater »

Mattilsynet fastsatte 4. mai 2012 en forskrift som endrer forskrift 19. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland. Forskriften trer i kraft straks.

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr er fastsatt »

Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. april 2012. Forskriften trer i kraft straks

Endring i regler om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS »

Mattilsynet har, på bakgrunn av EU-kommisjonens vedtak 2012/40/EU, gjort endringer i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer »

Mattilsynet vedtok den 30. mars 2012 en forskrift som endrer grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Kvalitetssikring av resepter »

Alle landets dyrehelsepersonell må nå kvalitetssikre sine egne resepter med tanke på de nye kravene om at reseptene skal inneholde et bruksområde og diagnose fra Mattilsynet sitt kodeverk. Noen apotek har nå tatt i bruk versjon FarmaPro 5.4a, som krever at man registrerer alle opplysninger som er nødvendig for å kunne sende melding til Mattilsynet. Dette har imidlertid blitt et problem for enkelte apotek da de mottar resepter som ikke oppfyller kravet.

Tilsyn med storulykkevirksomheter i 2012 »

Forebygging av ulykker i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, er en viktig oppgave. Norske myndigheter har startet årets tilsyn med virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften. Forskriften beskriver tiltak for å forebygge ulykker og for å begrense konsekvensene dersom ulykker skulle inntreffe.

Skader hørselen på jobb »

Arbeidstilsynet mottar årlig nærmere 1700 meldinger om arbeidsrelaterte støyskader. Nå kontrollerer Arbeidstilsynet hvordan 520 virksomheter jobber for å redusere sjenerende og hørselskadelig støy.

Aksjon mot ulovlig malingsfjerner »

I perioden juni-september skal Arbeidstilsynet føre tilsyn over hele landet med malere og deres bruk av malingsfjernere for å sjekke om DCM-holdige malingsfjerner fortsatt er i bruk.

Ny forordning som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan »

Mattilsynet fastsatte den 30. mars 2012 en endringsforskrift til forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Båteiere må hindre forurensning »

Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige bivirkninger. Klif ber båteiere og småbåthavner ta ansvar for å hindre forurensning.

Tilsyn med avfallsbaserte gjødselvarer »

Mattilsynet gjennomfører i år et nasjonalt tilsynsprosjekt på avfallsbaserte gjødselvarer. Startskuddet for tilsynsperioden gikk 1. april og tilsynene blir gjennomført i perioden frem til 1. oktober. Prosjektet omfatter fem regioner: Oslo, Akershus og Østfold, Rogaland og Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland og Trøndelag og Møre og Romsdal.

Elektronisk innmeldingstjeneste for næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov »

Mattilsynet har lansert en elektronisk løsning for innmelding av barnemat, morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger, medisinske næringsmidler og andre næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (særnærprodukter) der det er meldeplikt.

Tennvæske skal seljast i svarte og ugjennomsiktige flasker »

For at ikkje tennvæske skal forvekslast med drikkeflasker, er det no forbode å selje tennvæske i gjennomsiktig emballasje. Tennvæske skal berre seljast i svarte og ugjennomsiktige flasker.

Kontroll av årlig innrapportering fra vannverkene for året 2011 »

Vannverkene kan nå sjekke at innrapporterte data for 2011 er riktige og komplette.

Kontrollerer behandlingsanlegg for farlig avfall »

Klif kontrollerer nå at anlegg som behandler farlig avfall, følger de nye og strengere miljøkravene.

Manglende rutiner hos leverandører av kjemikalier »

Halvparten av de kontrollerte leverandørene av kjemikalier mangler nødvendige rutiner. Dette viser resultatene fra Arbeidstilsynets landsdekkende markedskontrollaksjon hos kjemikalieleverandører.

Endring av TSE-forskriften »

Mattilsynet fastsatte 13. februar 2012 endring av TSE-forskriften. Forskriften omfatter forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). For Norge er den viktigste endringen at noen biprodukter ikke lenger må oppfylle TSE-krav ved import.

Nye bruksbetingelser for hårfargestoffer »

Mattilsynet ga i dag en endringsforskrift som implementerer endringsdirektiv 2011/59/EØS. Dette direktivet og to foregående endringsdirektiver (2009/36/EØS og 2010/04/EØS) har i den senere tid tillatt betinget bruk av til sammen 46 hårfargestoffer uten tidsbegrensning.

Endringer i forskrift om EF-gjødsel »

Mattilsynet fastsatte 16. februar 2012 endringer i forskrift 9. november 2005 nr 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel.

Ber saueeiere være obs på dårlig fôr »

- Den regnfulle sommeren 2011 har gitt dårlig grovfôr med mye lavere næringsverdi enn normalt. Det er derfor viktig at den som har ansvar for sau og andre fôringsdyr nå følger med på dyras hold og kompenserer dårlig grovfôr med mer kraftfôr, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Nytt regelverk for økologisk vin »

Hittil har det bare vært druene som vin er laget av som har vært økologisk. Resten av innholdet i vinen har det ikke vært økologisk krav til. EU-landene har nå endret økologi-regelverket, så i framtiden vil du ha muligheter til å få kjøpt økologisk vin med økologiske råvarer og færre tilsetningsstoffer.

Fastsettelse av endringsforskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler »

Mattilsynet fastsatte 1. februar 2012 forskrift om endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Endringer i regler om import av fjørfe og fjørfeprodukter fra Sør-Afrika til EØS-området »

Utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2 i Sør-Afrika i 2011 medførte importrestriksjoner for deler av landet for diverse fjørfeprodukter til EØS-området. For andre deler har det en periode vært tillatt med import. Nyere påvisninger i disse delene av landet gjør at importrestriksjonene igjen gjøres gjeldende for hele Sør-Afrika.

Næringsmiddelindustrien må følge miljøkravene »

Næringsmiddelindustrien har for liten kunnskap både om sine egne utslipp og miljøregelverket de er pålagt å følge, viser nye kontroller. Forurensningsmyndighetene vil spesielt følge opp de største virksomhetene.

Mer enn to tonn sprengstoff destruert »

DSBs aksjon for å fjerne eierløse eksplosiver har resultert i at 2,2 tonn er destruert. Målet er å forhindre at eksplosiver forårsaker skader eller havner i urette hender.

Tilsynsaksjon i tannhelsetjenestene »

Arbeidstilsynet vil i første kvartal gjennomføre en tilsynskampanje i private og offentlige tannhelsetjenester over hele landet. Prosjektet «På lag» er en del av Arbeidstilsynets satsing for et inkluderende arbeidslivgjennom styrket forebygging, tilrettelegging og oppfølging.

Regelhjelp.no er blitt enda bedre »

I dag har regelhjelp.no fått ny design. Vi har forbedret forsiden, søkefunksjonen, og gjort temasidene lettere å lese.

Nye HMS-forskrifter på Lovdata. »

De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata. De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

Livsfarlig opprydding etter ekstremværet. »

Et liv har gått tapt under oppryddingen etter ekstremværet. - Dette er risikofylt arbeid som må foregå på en trygg måte, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet