Veiviser til HMS-regelverket

Hotell og restaurantvirksomhet

Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet.

Servering

Serveringsbevilling »

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling.

Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve »

Serveringssteder må ha en daglig leder, og han eller hun må ha gjennomført en etablererprøve.

Uklanderlig vandel for å drive serveringssteder »

Personer som har stor innflytelse på driften av et serveringssted må ha utvist ”uklanderlig vandel”.

Åpningstider for serveringssteder »

Serveringsstedet må forholde seg til de åpningstider som gjelder i den kommunen serveringsstedet befinner seg. Mange kommuner har vedtatt lokale forskrifter om åpningstider.

Ordensvakter og bortvisning av gjester fra serveringssteder »

For å kunne opprettholde ro, orden og sikkerhet, skal serveringsstedet ha ordensvakter når politiet finner dette nødvendig. Du har ikke plikt til å ha ordensvakter etter serveringsloven før politiet gir pålegg om det.

Kontroll og inspeksjoner av serveringssteder »

Serveringssteder må gi kommunen og politiet adgang til lokalene for kontroller og inspeksjon. Du må også legge fram den dokumentasjonen kommunen krever for å få bekreftet at virksomheten drives etter gjeldende regelverk.

Melding til kommunen om endringer ved serveringssteder »

Som bevillingshaver må du melde fra til kommunen når det skjer endringer ved serveringsstedet som kan være av betydning for serveringsbevillingen.

Politiets stenging av serveringssted »

Du må holde ro og orden rundt serveringsstedet.

Andre krav:

Formelle krav for å drive serveringsvirksomhet »

For å drive et serveringssted må du være myndig, ha tilknytning til Norge og ikke være under konkursbehandling.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.