Veiviser til HMS-regelverket

Uklanderlig vandel for å drive serveringssteder

Personer som har stor innflytelse på driften av et serveringssted må ha utvist ”uklanderlig vandel”.
Det er kommunen som undersøker om vandelskravet er oppfylt. Kommunen kan innhente uttalelser fra andre offentlige myndigheter som skatte- og avgiftsmyndighetene, tollmyndighetene, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.
 
Følgende personer må oppfylle kravet til uklanderlig vandel:
  • bevillingshaver
  • daglig leder
  • personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten eller selskap som driver virksomheten eller som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den

Typer av lovbrudd som er relevante i vandelsvurderingen

Personer som omfattes av vandelskravet, må ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenlige med drift av serveringssted. Dette gjelder alltid  brudd på straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion, mv. 
 
At lovbruddet må være «uforenlig med drift av serveringssted», innebærer ikke at alle lovbrudd vil få betydning i vandelsvurderingen. Det må være en sammenheng mellom lovbrudd og det å drive serveringsvirksomhet. I vurderingen vil kommunen legge vekt på hvilken handling som er begått, grovhet i lovbruddet, om det er flere overtredelser og hvor langt tilbake i tid lovbruddet ligger. Lovbruddene kan sees i sammenheng eller vurderes enkeltvis. Det tas ikke hensyn til lovbrudd som er eldre enn 5 år.

Lovbruddet må være av en slik karakter at personen etter en helhetsvurdering anses uskikket til å drive serveringsvirksomhet.

Overtredelsen trenger ikke å ha vært begått i forbindelse med serveringsvirksomhet.

Kommunen kan trekke serveringsbevillingen tilbake hvis kravene til uklanderlig vandel ikke lenger er oppfylt. Kommunen kan også stenge et serveringssted midlertidig hvis det er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd, eller det er grunn til å tro at bevilgningen vil bli endelig tilbakekalt.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Nærings- og fiskeridepartementet