Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon og reparasjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til motorvogner og luftfartøy. Bransjen omfatter også produksjon av løfte- og håndteringsutstyr, kjøle- og ventilasjonsanlegg, varmevekslere, brannslukkeapparater, destillasjonsutstyr, renseutstyr,vekter og lodd, pakkemaskiner, våpen og ammunisjon, salgsautomater, gassgeneratorer, husholdningsmaskiner, landbruks- og skogbruksmaskiner, maskinverktøy, bærbart motordrevet verktøy og spesialmaskiner til industrien.

Forurensning

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Avfall

Håndtering av næringsavfall »

Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall.

Farlig avfall »

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet hvert år.

Elektrisk og elektronisk avfall »

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. For å sikre at stoffene ikke skader miljø eller helse, er det opprettet returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall. Returselskapene er underlagt krav til innsamling og behandling av kasserte EE-produkter.    

Mottaksplikt for miljøskadelige batterier »

Det er krav til mottak, innsamling og behandling av kasserte batterier.

Miljøinformasjon

Plikt til å ha og gi ut miljøinformasjon »

Alle virksomheter skal ha kunnskap om forhold ved virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet. Enhver har rett til å få miljøinformasjon fra din virksomhet.

Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Aktsomhetsplikt »

Dersom du produserer, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø, skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader.

Substitusjonsplikt »

Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø, skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg.

Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter »

Mange helse- og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII. Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere, importere, omsette og bruke.

Batterier – krav til kjemikalier og merking »

Det er krav til innhold av tungmetaller og forbud mot enkelte typer batterier. 

Elektriske og elektroniske produkter – forbud mot enkelte stoffer, krav til merking og informasjon »

Det er forbud mot elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og enkelte bromerte flammehemmere. Det er også krav til merking av produktene og at det gis opplysninger om demontering av dem. Som importør må du påse at merkekravet og opplysningsplikten er oppfylt.

Registrering av kjemiske stoffer (REACH) »

Enhver framstiller eller importør av et kjemisk stoff som framstilles eller importeres i mengder over 1 tonn/år, enten som stoff som sådan eller i kjemiske stoffblandinger, skal registrere stoffet til EUs kjemikaliebyrået (ECHA). Hvis framstilleren eller importøren unnlater å registrere et stoff etter reglene skal det ikke framstilles, importeres eller markedsføres i EU/EØS (ifølge det såkalte ”no data, no marketing”-prinsippet). Produsenter eller importører av faste produkter (varer) som inneholder kjemiske stoffer, har også plikt til å registrere stoffene i gitte tilfeller

Utslipp

Plikt til å unngå forurensning »

Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

Løyve til forureining »

Forureiningsmyndigheita kan etter søknad gi løyve til ei verksemd som kan føre til forureining. Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper, trengst ikkje løyve. Det avgjerande er storleiken, karakteren og omfanget av eventuelle utslepp. Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve.

Bruk av organiske løsemidler og utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) »

Din virksomhet kan være omfattet av forurensningsforskriftens krav til utslipp av løsemidler. Alle relevante virksomheter som kommer over terskelen for å omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 9 skal enten ha tillatelse fra forurensningsmyndigheten eller være registrert hos Miljødirektoratet.

Forurensning fra kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling »

For små og mellomstore bedrifter som driver med  kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller der totalvolumet av prosessbadene er under 30 m3, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 28.

Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkl. skipsverft »

For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29.

Kvotepliktige CO2-utslipp »

Utslipp av CO2 fra diverse bransjer kan medføre kvoteplikt.

Oljeholdig avløpsvann og vaske- og avfettingsmidler »

For verksteder, bensinstasjoner og andre stilles det krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett »

Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter.

Varsling ved akutt forureining »

Dersom eit uhell eller ei ulykke fører til eller kan føre til akutt forureining av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon 110.

Fyringsanlegg for rene brensler »

Olje, gass, kull og rent biobrensel, som for eksempel ubehandlet trevirke, er rene brensler. Forbrenning av rene brensler er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 27.

Andre krav:

Avfall

Deponering av avfall »

Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling, må virksomheten følge reglene om deponering av avfall.

Grensekryssende transport av avfall »

Du må ha tillatelse til all grensekryssende transport av avfall, bortsett fra såkalt grønt avfall som skal gjenvinnes innen EU/EØS-området (med unntak av enkelte nye EU land).

PCB-kondensatorer i lysarmatur »

PCB-kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk.

Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Klassifisering og merking av farlige kjemikalier »

Om du produserer, importerer, eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter, må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert, merket og emballert riktig, samt innmeldt til Produktregisteret.

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier »

Alle som leverer farlige kjemikalier, skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet.

Utslipp

Nedgravde oljetanker »

Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder.

Støy

Støy fra industri og annan type verksemd »

Det kan stillast krav til tillatne støynivå for verksemda di. Krava kan innebere at de må gjennomføre støyreduserande tiltak.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.