Veiviser til HMS-regelverket

Hotell og restaurantvirksomhet

Bransjen omfatter drift av hoteller, pensjonater og moteller med og uten restaurant, vandrehjem, turisthytter, campingplasser og annen overnatting, drift av restauranter, kafeer, togservering, gatekjøkken, salatbarer, pølseboder, barer, kaffebarer og kantine- og cateringvirksomhet.

Forurensning

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Avfall

Elektrisk og elektronisk avfall »

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. For å sikre at stoffene ikke skader miljø eller helse, er det opprettet returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, såkalt EE-avfall. Returselskapene er underlagt krav til innsamling og behandling av kasserte EE-produkter.    

Farlig avfall »

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet hvert år.

Håndtering av næringsavfall »

Næringsavfall skal leveres til godkjent avfallsmottak for behandling. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner er næringsavfall.

Oppsetting og tømming av avfallsbeholdere »

Den som driver kiosk, kafé, gatekjøkken, pølsebu, kaffebar og lignende utsalgssted, skal sørge for å sette opp avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og å tømme disse. Det samme gjelder også den som driver campingplass, turisthytte eller annet turistanlegg.

Open brenning og brenning av avfall i småomnar »

Open brenning og brenning av avfall i småomnar er i utgangspunktet forbode.

Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter »

Mange helse- og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII. Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere, importere, omsette og bruke.

Substitusjonsplikt »

Dersom verksemda di bruker eit produkt som kan føre til skade på helse og miljø, skal de vurdere om de kan erstatte produktet med eit som er mindre skadeleg.

Utslipp

Nedgravde oljetanker »

Hvis du har en eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder.

Plikt til å unngå forurensning »

Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

Utslipp av avløpsvann »

Utslipp av sanitært avløpsvann fra bygning med innlagt vann, som ikke går til offentlig nett, krever egen tillatelse.

Påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett »

Kommunen kan stille krav til påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomheter.

Fyringsanlegg for rene brensler »

Olje, gass, kull og rent biobrensel, som for eksempel ubehandlet trevirke, er rene brensler. Forbrenning av rene brensler er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 27.

Fluorholdige klimagasser »

Personell og foretak som har befatning med fluorholdige klimagasser må oppfylle en rekke krav.

Andre krav:

Avfall

Retursystemer for emballasje til drikkevarer »

Emballasje til drikkevarer er i hovedsak regulert gjennom avgifter. Dette skal hindre forsøpling og sikre høy innsamlingsgrad.  Utsalsstader som sel drikkevarer på panteflasker, har plikt til å ta i retur tomemballasje som dei sjølve forhandlar. Utsalsstaden skal også betale ut panten i kontantar dersom kunden ønskjer det.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.