Veiviser til HMS-regelverket

Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall

Tankforskriften gjelder lagring og tilknyttede aktiviteter, inkludert lasting og lossing og andre aktiviteter tilknyttet håndtering av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall. Forskriften setter krav til lagring av oljeprodukter i tanker som er større enn 10 kubikkmeter, og for andre kjemikalier og farlig avfall for tanker større enn 2 kubikkmeter. Rørledninger tilknyttet tankene er også omfattet. Forskriften medfører blant annet at den ansvarlige for lagringen må kartlegge miljørisikoen og gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå.

Forskriften stiller krav om en rekke konkrete sikringstiltak for å forebygge akutt forurensning. Dette inkluderer krav til kompetanse, tankanleggets konstruksjon, barrierer mot utslipp, tilstandskontroll, vedlikehold, driftsrutiner og miljøovervåking. Dersom det er en restrisiko når de forebyggende tiltakene er gjennomført, skal det etableres en beredskap ved tankanlegget. Det er krav om årlige øvelser  for å teste om beredskapen fungerer etter hensikten. Forskriften stiller også krav om at tanker som inneholder væsker, skal omfattes av et oppsamlingsarrangement. For eksisterende tanker er det gitt en overgangsperiode for å tilfredsstille akkurat dette kravet frem til 1. januar 2019.

 

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet