Veiviser til HMS-regelverket

Utfasing av faste brannsløkkingsanlegg og handsløkkjarar med halon

Det er forbode å bruke handsløkkjarar med halon.

Det er forbode å installere og ha faste brannsløkkingsanlegg med halon.

Unntak
Forboda som er nemnde over, gjeld ikkje for bruksområda som er definerte som kritiske, sjå produktforskrifta kapittel 6, vedlegg IV:

  • om bord på fly
  • i militære fartøy
  • til eksplosjonsundertrykkjande formål på flyttbare innretningar i olje-, gass- og petrokjemisk sektor og på eksisterande lasteskip [LS1] 

Det er tillate å bruke HKFK til erstatning for eksisterande halon til brannsløkkingsformål, til dei kritiske områda som er nemnde over, og på desse vilkåra:

  • Halon i anlegget skal fjernast fullstendig.
  • Fjerna halon skal destruerast.
  • 70 % av destruksjonskostnadene skal dekkjast av leverandøren av HKFK.
  • Den ansvarlege for anlegget/fjerninga skal rapportere til Klima- og forureiningsdirektoratet eller Miljøverndepartementet den mengda halon som er erstatta.

 [LS1]Kva betyr det?

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet