Veiviser til HMS-regelverket

Middel som tek vare på treprodukt – forbod mot enkelte helse- og miljøfarlege stoff

Trevarer og produkt av tre kan behandlast med eigna middel for å ta vare på produkta og forhindre sopp- og råteskadar.

  • Kvikksølv og kvikksølvsambindingar er det forbode å omsetje som middel til vern av treprodukt, jf. produktforskrifta § 2-3, REACH vedlegg XVII, post 18.
  • Arsen og arsensambindingar er det forbode å omsetje som middel til vern av treprodukt, jf. REACH, vedlegg XVIII, post 19.
  • Kreosotsambindingar er det forbode å omsetje som middel til vern av treprodukt. Det er unntak for visse typar næringsverksemd, mellom anna for omsetning av stoff og stoffblandingar i emballasje på minst 20 liter, jf. REACH vedlegg XVIII, post 31.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet