Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av pukk, grus, sand og singel

For bedrifter som produserer pukk, grus, sand og singel gjelder forurensningsforskriftens kapittel 30.
For produksjon av pukk, grus, sand og singel er det krav til skjerming og støvdempende tiltak, herunder at borerigger skal ha støvavsug med rensing. Utstyr skal være innebygget eller ha vannpåsprøyting. Det er satt grenser for støvnedfall og utslipp av suspendert stoff til vann, og det er krav som gjelder resipienten. Bedriftene har støykrav, og skal gjøre målinger og føre journal.
 
Melding til Fylkesmannen
Før du starter produksjon av pukk, grus, sand og singel skal du sende melding til Fylkesmannen på eget skjema.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet