Veiviser til HMS-regelverket

Plastprodukter med helse- og miljøfarlige kjemikalier, omsetningsrestriksjoner

Under produksjonen tilsettes kjemikalier som gir plasten ulike egenskaper. Eksempler på additiver som kan inneholde farlige kjemikalier er flammehemmende midler, myknere, stabilisatorer og fargepigmenter. Enkelte kjemikalier er forbudt, men kan likevel finnes i blant annet importerte varer:
 
Kadmium og kadmiumforbindelser er forbudt i fargestoffer i svært mange ulike plasttyper og som stabilisator i PVC-plast i en rekke produktgrupper. REACH vedlegg XVII, post 23.
 
Kortkjedete klorparafiner: Omsetning av produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent kortkjedete klorparafiner er forbudt. REACH vedlegg XVII, post 42. 
 
Bromerte flammehemmere: Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0,1 vektprosent eller mer av penta- og okta-BDE.  REACH vedlegg XVII post 44 og 45 og produktforskriften § 2-30.- Det er tilsvarende forbud mot bruk av deka-BDE. Produktforskriften § 2-7.

Plastemballasje: Det er begrensninger til innhold av tungmetaller i emballasje. Produktforskriften § 2-15.

Elektriske og elektroniske produkter: Det er særskilt regulering av enkelte stoffer i EE-produkter, og krav til merking og informasjon.Les mer

Ftalater brukes som mykner i plast, særlig i PVC. Ftalater i leketøy og barneprodukter for barn under 36 måneder er forbudt. Les mer 
 
Leketøy er også regulert gjennom leketøysforskriften. Les mer om kjemiske stoffer i leketøy.
 
Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII:
På nettstedet miljodirektoratet.no finner du en oversikt over stoffer, stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet