Veiviser til HMS-regelverket

PER-holdig renseriavfall

PER (tetrakloreten, tetrakloretylen) er et klororganisk løsemiddel som hovedsakelig brukes til tekstilrensing. Den fargeløse væsken er ikke brennbar og har en karakteristisk lukt. Stoffet fordamper forholdsvis lett og er fettløselig, men lite løselig i vann.
 
Siden PER fordamper vil mesteparten av PER’en fordampe ved tekstilrensing. PER-avfallet vil bestå av fett, olje, smuss, vann og rester av PER. PER-avfallet kan også innholde andre farlige stoffer som PFOS og tungmetaller som vaskes ut av tekstilene ved rensing.
 
PER er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 3 "mulig fare for kreft". Stoffet kan påvirke det sentrale nervesystemet, føre til døsighet og svimmelhet, og irritere huden. Stoffet antas også å kunne gi fosterskader. PER er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet siden stoffet er tungt nedbrytbart.
 
PER-holdig avfall skal behandles som farlig avfall. Les mer om farlig avfall.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet