Veiviser til HMS-regelverket

Oljeholdig avløpsvann og vaske- og avfettingsmidler

For verksteder, bensinstasjoner og andre stilles det krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

For hvem gjelder kravene om oljeholdig avløpsvann?

Kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann gjelder for følgende virksomheter når virksomheten enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende: 
 • bensinstasjoner
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling
Fylkesmannen kan bestemme at også andre lignende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann skal omfattes av dette regelverket.
 

Hva er oljeholdig avløpsvann?

Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann og overvann som inneholder:
 • motorolje
 • smørefett
 • parafin
 • white-spirit
 • bensin og lignende

Du må søke kommunen om utslipp:

 • Hvis du har utvidet, bygget om eller startet en ny virksomhet som gir utslipp av oljeholdig avløpsvann, og som omfattes av regler om utslipp av oljeholdig avløpsvann, skal du søke kommunen om tillatelse til utslipp.
 • Hvis du har installert oljeutskiller eller tilsvarende renseutstyr, skal det kun brukes vaske- og avfettingsmidler som gir hurtigseparerende oljeemulsjon. Hvis du ikke har slikt renseutstyr, kan fylkesmannen nekte bruk av petroleumsbaserte avfettingsmidler, dersom avfettingsmidlene føres til avløp.
 • Hvis det etter en samlet vurdering gis tillatelse til utslipp, skal denne dersom ikke annet blir bestemt, gis i henhold til retningslinjer for dimensjonering, utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann. 
Ta kontakt med fylkesmannen hvis du er i tvil om hvem du skal henvende deg til i ditt tilfelle.
 

Endringer i regelverket

Fra 2007 gjelder nye regler i forurensningsforskriften kapittel 15. Konsentrasjonen av olje i avløpsvannet skal være maksimalt 50 mg/l. Det skal søkes kommunen om tilltatelse til påslipp, se forskriften for detaljer. For virksomheter som var i drift før 2007 gjelder en overgangsordning på ett år.
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet