Veiviser til HMS-regelverket

Mudring og dumping av materiale i sjø og vassdrag

Mudring og dumping er i utgangspunktet forbudt. Tilsynsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring og visse typer dumping.
 

Mudring og dumping fra skip

Mudring og dumping av materiale i sjø og vassdrag fra skip reguleres i forurensningsforskriften kapittel 22. Mudring og dumping fra skip er i utgangspunktet forbudt, men forurensningsmyndigheten kan gi tillatelse til mudring. 
Forurensningsmyndigheten kan også gi tillatelse til dumping av:

- muddermasser, løsmasser og stein

- fiskeavfall fra fiskeforedling/prosessering på land

- annet avfall/materiale i helt spesielle situasjoner hvor deponering på land  medfører uakseptabel fare eller skade

Uten tillatelse etter forurensningsforskriften er det forbudt å:

  • dumpe avfall eller annet materiale i sjø eller vassdrag fra lekter eller andre sjøgående fartøy
  • forflytte, slamsuge og forskyve masser fra bunnen og fjerne bunnsedimenter
  • plassere materiale i sjø eller vassdrag for et annet formål enn det opprinnelig ble bygd eller konstruert for

Mudring eller dumping fra land
Mudring eller dumping fra land reguleres ikke i forurensningsforskriften. . Behovet for tillatelse til mudring eller dumping fra land skal vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel i større saker og ved mudring og dumping der sedimentene i tiltaksområdet på dumpestedet er forurensede, kreves det tillatelse etter forurensningslovens § 11. I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan- og bygningsloven for å gjennomføre mudringstiltak i sjø, når tiltaket skjer fra land.

Utfylling
Utfylling i sjø reguleres ikke i forurensningsforskriften. Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel ved utfylling der sedimentene på utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser, kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. I tillegg må tiltakshaver som regel ha tillatelse fra kommunen i henhold til plan- og bygningsloven for å gjennomføre utfyllingstiltak i sjø.

Søknad om tillatelse
Hvis du planlegger å utføre mudring, dumping eller utfylling i sjø, skal du sende søknad med nødvendige opplysninger til forurensningsmyndigheten.  Ved avgjørelse av søknaden legges det vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre

Myndighet
Fylkesmannen forurensningsmyndighet i de fleste saker som omhandler mudring, dumping eller utfylling. I enkelte saker er Miljødirektoratet myndighet, blant annet i saker som gjelder dumping av "annet avfall/materiale", jf. forurensningsforskriften § 22-4 bokstav e og "plassering av materiale", jf. forurensningsforskriften § 22-5.

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet