Veiviser til HMS-regelverket

Maling, lakk, lim m.m. – innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier

Produktene tilsettes en rekke kjemikalier for å gi dem ønskede egenskaper og utseende. Enkelte stoffer har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse. Flere av dem regnes som miljøgifter og er forbudt i Norge.  
 
Forbud mot salg av giftige kjemikalier
Det er forbudt å importere og omsette giftige kjemikalier til privatpersoner. Les mer  
 
Maling, lakk, lim og organiske løsemidler
 • Blykarbonater og blysulfater er forbudt i maling. REACH vedlegg XVII, post 16 og 17.
 • Organiske tinnforbindelser: Bunnstoff til båter skal ikke inneholde organiske tinnforbindelser. REACH vedlegg XVII, post 20.
 • Kadmium og kadmiumforbindelser er forbudt i maling og lakk. Produkter med høyt sinkinnhold kan likevel ha en restkonsentrasjon av kadmium på inntil 0,1 vektprosent. REACH vedlegg XVII, post 23.
 • Kortkjedete klorparafiner: Maling-, lim- og lakkprodukter skal ikke inneholde mer enn 0,1 vektprosent av kortkjedete klorparafiner. Produktforskriften § 2-4 og REACH vedlegg XVII, post 42.
 • Klorerte løsemidler: Det er forbudt å omsette diverse klorerte løsemidler beskrevet REACH vedlegg XVII, post 32 til 38 og produktforskriften § 6-3 og 6-9. Forbudet gjelder ikke legemidler og kosmetiske produkter som er regulert i andre lover og forskrifter.
 • Flyktige organiske løsemidler (VOC): Det stilles krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling- og lakkprodukter. Forbudet gjelder maling- og lakkprodukter beregnet for bygninger inn- og utvendig, samt lakkeringsprodukter for bruk på kjøretøy. Det er mulig å søke om dispensasjon for omsetning maling og lakk beregnet på restaurering og vedlikehold av kulturminner.  Utslipp av VOC fra maling- og lakkprodukter som benyttes ved produksjon av andre produkter som møbler, er regulert gjennom krav til utslipp fra produksjonssted - Se kap 9 i forurensingsforskriften. Les mer om VOC i maling- og lakkprodukter.
 • DEGBE og DEGME: Er strengt regulert i maling og malingsfjernere til forbrukere. REACH vedlegg XVII post 54 og 55.
 • Syklohexan: Er strengt regulert i lim til forbrukere. REACH vedlegg XVII, post 57.
 • MDI: Er strengt regulert i lim til forbrukere. REACH vedlegg XVII, post 56.
 • Diklormetan: Er forbudt i malingsfjernere. REACH vedlegg XVII, post 59. 
 • Toluen: Er strengt regulert i sprøytemaling og lim til forbruere. REACH vedlegg XVII, post 48..

Trebeskyttende middel
Trevarer og produkter av tre kan behandles med trebeskyttende midler for å bevare produktene og forhindre sopp- og råteskader. Enkelte stoffer er forbudt i Norge. Treimpregneringsmidler regnes som såkalte biocidprodukter og er særskilt regulert.

 • Kvikksølv og kvikksølvforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel. REACH vedlegg XVII, post 18 og produktforskriften § 2-3.
 • Arsen og arsenforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel. REACH vedlegg XVII, post 19.
 • Krom og kromforbindelser i trevirke er strengt regulert. Produktforskriften § 2-11.
 • Organiske tinnforbindelser Det er forbudt å omsette stoff eller stoffblandinger som inneholder tributyltinn- og trifenyltinnforbindelser. REACH vedlegg XVII, post 20.
 • Kreosotforbindelser er forbudt omsatt som trebeskyttelsesmiddel. Det er unntak for visse typer næringsvirksomhet, herunder omsetning av stoff og stoffblandinger i emballasje på minst 20 liter. REACH vedlegg XVII, post 31.

Biocider
Biocider er særskilt regulert gjennom en egen forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter. Treimpregneringsmidler og bunnstoff  er eksempler på biocidprodukter. Slike produkter må godkjennes før de blir innført, omsatt og brukt. Les mer om godkjenning av biocider og biocidprodukter 

Merking og emballering
 • Alle produkter som inneholder helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige kjemikalier skal ha en merkeetikett (fareetikett) med informasjon til bruker. Merkingen skal være på norsk. For enkelte typer farlige kjemikalier stilles det krav om emballasje med barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for blinde og svaksynte. Merking og emballering mv. reguleres gjennom en egen forskrift om klassifisering og merking av kjemikalier. Les mer om klassifisering og merking
 • Merkingen på maling og lakkprodukter skal i tillegg inneholde opplysninger om VOC. Les mer om VOC i maling- og lakkprodukter
 • Biocider skal i tillegg ha merking med særskilt informasjon knyttet til biocider. Les mer om godkjenning av biocider og biocidprodukter

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet