Veiviser til HMS-regelverket

Kvotepliktige CO2-utslipp

Utslipp av CO2 fra diverse bransjer kan medføre kvoteplikt.

 

Kvoteplikt innebærer at din virksomhet må søke Klima- og forurensningsdirektoratet om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp, hvert år rapportere kvotepliktige utslipp til Klima- og forurensningsdirektoratet og levere inn kvoter tilsvarende utslippene.
En kvote tilsvarer ett tonn CO2.

Kvoteplikten gjelder utslipp av CO2 i forbindelse med

a)

energiproduksjon der innfyrt effekt overstiger 20 MW

 

b)

raffinering av mineralolje

 

c)

produksjon av koks

 

d)

røsting og sintring av jernmalm (herunder svovelholdig malm)

 

e)

produksjon av støpejern og stål (primær- eller sekundærproduksjon) med en kapasitet som overstiger 2,5 tonn pr. time

 

f)

framstilling av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet som overstiger 500 tonn pr. døgn, eller kalk i roterovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn eller andre typer ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn

 

g)

framstilling av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn

 

h)

framstilling av keramiske produkter ved brenning, herunder takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy og porselen, med en produksjonskapasitet som overstiger 75 tonn pr. døgn, og/eller en ovnskapasitet som overstiger 4 m3 ved en fyllkapasitet pr. ovn som overstiger 300 kg/m3

 

i)

produksjon av papirmasse fra tre eller andre fibermaterialer og produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn.

Kvoteplikten gjelder også for:

- prosessutslipp av N2O i forbindelse med produksjon av salpetersyre

- utslipp av CO2 i forbindelse med luftfartsaktiviteter (med visse unntak, se klimakvoteforskriften vedlegg 6)

Kvoteplikten gjelder likevel ikke utslipp fra forbrenning av biomasse og fra energiproduksjon som nevnt i bokstav a) ved forbrenning av farlig avfall og ved forbrenning av avfall i avfallsforbrenningsanlegg som definert i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall § 10-3 bokstav e).

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet