Veiviser til HMS-regelverket

Krav om godkjenning for bruk av stoffer som er underlagt godkjenningsordningen i REACH

Krav om godkjenning under REACH-regelverket skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll, og den vil bidra til at stoffene etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og/eller teknisk mulig.

Industrien må søke kjemikaliebyrået ECHA om godkjenning før bruk av stoffer som er underlagt krav om godkjenning. Ordningen gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene framstilles, importeres eller brukes, det vil si også for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn per år.

Mer informasjon om godkjenningsordningen på Miljødirektoratets hjemmesider

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet