Veiviser til HMS-regelverket

Klassifisering og merking av farlige kjemikalier

Om du produserer, importerer, eksporterer eller omsetter farlige kjemikalier og kjemiske produkter, må du sørge for at disse kjemikaliene og produktene blir klassifisert, merket og emballert riktig, samt innmeldt til Produktregisteret.

Hvis du produserer, importerer eller omsetter farlige kjemikalier eller kjemiske produkter, skal du blant annet sørge for: 

 
  • At kjemikaliene er klassifisert på grunnlag av de farlige egenskapene kjemikaliet eller det kjemiske produktet har. Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper, og med utgangspunkt i denne vurderingen, plassere kjemikaliene i gitte fareklasser.
     
  • At emballasjen for farlige kjemikalier eller kjemiske produkter er påsatt en merkeetikett (fareetikett) med informasjon til bruker. Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten (merkingen). 
     
  • At farlige kjemikalier som produseres eller innføres til Norge blir deklarert til Produktregisteret. Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter.

Mer informasjon på miljodirektoratet.no

På http://www.miljødirektoratet.no/CLP/ får du mer informasjon om kravene i regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier. Her kan du også lese mer om det nye regelverket (CLP) som trådte i kraft 16. juni 2012.  CLP vil gjalt parallelt med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier fram til 1. juni 2015.  

 

Relevante lenker

Publikasjoner

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet