Veiviser til HMS-regelverket

Giftige kjemikalier – forbud mot omsetning

Det er som hovedregel forbudt å importere og/eller omsette visse farlige kjemikalier til privat bruk, men det finnes noen unntak fra forbudet. Slik import og omsetning reguleres av to ulike regelverk.

På den ene siden har vi det felleseuropeiske kjemikalieregelverket REACH som forbyr omsetning til privat bruk av stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige (jmf. REACH vedlegg XVII, post 28-30). På den andre siden har vi den norske produktforskriften som også omfatter kjemikalier som er akutt giftige og farlige for kroppens organer. Miljødirektoratet kan ikke gi dispensasjon fra de europeiske begrensningene, men kan gi tillatelse til import og omsetning for kjemikalier som omfattes av det norske forbudet etter søknad fra importøren.

Omsetningsrestriksjonene gjelder ikke for bl.a. white spirit, motorbensin, metanolbasert drivstoff, dieselolje til transportformål, parafin, fyringsolje som selges fra tankbil og gassflasker med flytende gass. Restriksjonene gjelder heller ikke visse produkter til kunstnerisk og fotografisk bruk, som beskrevet i produktforskriften kapittel 5.

Reguleringene gjelder kun for privat bruk. De er ikke relevante for import, omsetning og bruk av farlige kjemikalier i fabrikker og andre virksomheter.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet