Veiviser til HMS-regelverket

Fyringsanlegg for rene brensler

Olje, gass, kull og rent biobrensel, som for eksempel ubehandlet trevirke, er rene brensler. Forbrenning av rene brensler er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 27.
Reguleringen gjelder for anlegg med en innfyrt termisk effekt 1-50 MW (fra og med 1 MW til og med 50 MW). Rene brensler er definert som oljer, gass, kull og biobrensel. Forskriften regulerer ikke anlegg som brenner forurenset trevirke.
 
Dersom du skal starte et anlegg for rene brensler må du sende melding på eget skjema til Fylkesmannen.

Forskriftskapittelet fastsetter krav til utslipp av støv, NOx og CO fra eksisterende og nye fyringsenheter. Det stiller også krav til utslippsmålinger og journalføring. 
 
Forbrenning av avfall
Returtreflis er forurenset og kan ikke regnes som rene brensler. Returtreflis som  ikke er forurenset i en slik grad at den er omfattet av avfallsforskriftens kapittel 10, kan forbrennes etter tillatelse fra Fylkesmannen på særskilte vilkår.
 
Forbrenning av annet avfall krever tillatelse etter avfallsforskriftens kapittel 10. Eksempler på dette er treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller impregnering, eller treavfall som er klassifisert som farlig avfall. Les mer om forbrenning av avfall 
 
Oljekjeler har særskilte krav
Om din virksomhet forbrenner tung fyringsolje i fyringsanlegg uten røkgassrensing, skal ikke svovelinnholdet overstige 1,00 vektprosent. For lettolje er grense for svovelinnhold 0,1 vektprosent. Dersom svovelinnholdet er høyere må du søke om tillatelse etter forurensningsforskriftens  kapittel 8. I Oslo og Drammen er det forbudt å forbrenne tung fyringsolje uten særskilt tillatelse.
 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet