Veiviser til HMS-regelverket

Fotokjemikalieholdig avløpsvann

Utslipp fra foto, røntgen og grafisk industri skal ha maks 0,1 mg sølv per liter skyllevann før utslipp dersom forbruket av film- og papirmateriale er på over 2500 m2 per år.
 
Fotokjemikalier som brukes innen foto-, røntgen- og grafisk virksomhet, brukte som ubrukte, samt skyllevann, inneholder en rekke komponenter som kan forårsake skader på miljøet. Enkelte komponenter kan også føre til korrosjon på avløpsnettet og driftsproblemer for avløpsanlegget.
 
Bedrifter som genererer farlig avfall fra prosesser innen foto-, røntgen- og grafisk virksomhet plikter å sørge for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte. Bedriftene må selv betale kostnadene ved avfallbehandlingen.
 
Det er forbudt å helle kjemikaliene i utslagsvasken. Det er heller ikke tillatt å slippe ut fotokjemikalier som blekefiks, fiks og blekebad i avløpet. Disse kjemikaliene må leveres til godkjent mottaker av farlig avfall.
 
Med skyllevann menes alle utslipp, herunder påslipp, som inneholder sølv. Dersom
skyllevannet inneholder mer enn 0,1 mg sølv pr. liter må det avsølves til under denne grensen før påslipp.
 
Fortynning er forbudt for å overholde denne grensen. Kommunen kan fastsette tilleggskrav til virksomheter innen foto, røntgen og grafisk industri som har påslipp til offentlig avløpsnett. De virksomhetene som driver med innsamling, mottak eller behandling av fotokjemikalier må ha tillatelse etter avfallsforskriften §11 - 6.
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet