Veiviser til HMS-regelverket

Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstrukjsoner inkl. skipsverft

For små og mellomstore bedrifter som driver med mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29.
Reguleringen gjelder anlegg som driver med høytrykkspyling, blåserensing, metallisering og sprøytemaling/ lakkering.
 
Store anlegg med kapasitet til å forbruke over 150 kg/time eller over 200 tonn/år av innsatsstoffer basert på organiske løsemidler må ha tillatelse etter forurensningslovens § 11. 

Det er satt begrensinger til overflatebehandling i sjøen, og til særskilt aktsomhet der blåserensing/høytrykkspyling av begroingshindrene stoffer eller andre miljøskadelige stoffer utgjør fare for utslipp til vann. Det er videre satt grenser for støvutslipp fra punktkilder og for nedfallsstøv. Det er også krav om oppsamling av brukt blåsesand og avvirket materiale med levering til godkjent mottak. Bedriftene har støykrav, og skal gjøre målinger og føre journal. 
 
Melding til Fylkesmannen
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema. Anlegg som omfattes av den nye reguleringen, men som driver uten tillatelse, bør også sende melding til Fylkesmannen.
 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet