Veiviser til HMS-regelverket

Forurensning fra kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling

For små og mellomstore bedrifter som driver med  kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling med en avløpsvannmengde på under 100 m3/døgn og/eller der totalvolumet av prosessbadene er under 30 m3, gjelder forurensningsforskriftens kapittel 28.
De som belegger eller driver kjemisk behandling av metall- eller av plastoverflater med metall ved forbehandling (rensing, avfetting, beising), elektrolytisk eller kjemisk plettering, passivering/etterbehandling, ”stripping”, fosfatering eller pulverlakkering er omfattet av reguleringen. Reguleringen gjelder ikke varmforsinkning.

Det er satt utslippsgrenser blant annet for metaller/tungmetaller i prosessavløpsvann, krav til pH og krav til måling og utslippsberegning og til oppsamlingsbasseng for å sikre mot uhellsutslipp fra prosessbad og flytende kjemikalier/ avfall.
 
Melding til Fylkesmannen
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema. Anlegg som omfattes av den nye reguleringen, men som driver uten tillatelse, bør også sende melding til Fylkesmannen.
 
Overgangsbestemmelser
• Nye virksomheter -  kravene gjelder fra 1. januar 2010
• Virksomheter som driver uten tillatelse – kravene gjelder fra 1. januar 2011
• Virksomheter med tillatelse med lempeligere krav -
 kravene gjelder fra 1. januar 2011
• Virksomheter med tillatelse med strengere krav - kravene i tillatelsen gjelder til  Fylkesmannen eventuelt har endret eller opphevet tillatelsen
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet