Veiviser til HMS-regelverket

Forbrenning av avfall – avfallsforbrenningsanlegg

Forbrenning av avfall uten tillatelse er forbudt. Forbrenning av avfall skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte i et avfallsforbrenningsanlegg.

Må ha utslippstillatelse

Alle anlegg som forbrenner avfall, må ha en tillatelse. Forbrenning av rent, ubehandlet trevirke er unntatt. Om din virksomhet forbrenner treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller impregnering, må dere ha en utslippstillatelse. Det samme gjelder for forbrenning av treavfall som er klassifisert som farlig avfall.
 
Søknad om tillatelse til utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg  sender dere til Fylkesmannen.
 

Krav til forbrenning av ordinært og farlig avfall

Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger. Kravene finnes i avfallsforskriften kapittel 10.
 

Krav til forbrenning av dyrekadaver

Anlegg som forbrenner dyrekadaver er untatt fra avfallsforskriften. Slike anlegg skal ha godkjenning fra Mattilsynet. Dette kommer fram av forskrift om animalske biprodukter. Søknad om utslipptillatelse sender dere til Fylkesmannen.
 
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet