Veiviser til HMS-regelverket

Elektriske og elektroniske produkter – forbud mot enkelte stoffer, krav til merking og informasjon

Det er forbud mot elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som inneholder bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og enkelte bromerte flammehemmere. Det er også krav til merking av produktene og at det gis opplysninger om demontering av dem. Som importør må du påse at merkekravet og opplysningsplikten er oppfylt.
 
Forbud mot enkelte miljøgifter
Det er forbud mot bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom og de bromerte flammehemmerne PBB og PBDE i de fleste EE-produkter. Dette for å hindre at stoffene kommer ut i miljøet når produktene kasseres. Som importør må du forsikre deg om at om at produktene du innfører overholder kravene.
 
Kravene stammer fra EUs direktiv om begrensinger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet). Kravene gjelder både importerte produkter og produkter produsert i Norge. Som minimum må du som importør ved bestilling opplyse om at RoHS-direktivet gjelder i Norge, kreve at produktene overholder kravene og få dette bekreftet av leverandøren. Når du får varene, må du bl. a. ut fra ditt kjennskap til leverandøren, vurdere om produktene skal undersøkes nærmere. Forhandlere har også ansvar for å påse at de produktene de selger overholder kravene.
 
Merking og informasjon
EE-produkter skal ha følgende merking og informasjon:
  • CE-merke
  • Navn og adresse til produsent og importør
  • Firma eller registrert varemerke
  • Type-og serienummer
  • Overkrysset avfallsbeholder
Produsenten skal utarbeide en samsvarserklæring. Denne erklæringen skal fastslå at produktene overholder kravene i regelverket og være på norsk eller engelsk. Det skal også foreligge informasjon om demontering av produktene og plassering av farlige komponenter.
 
Retursystem for EE-produkter
Dersom du importerer EE-produkter, må du være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall. Forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta tilsvarende typer kasserte produkter gratis i retur. Disse sendes til egne behandlingsanlegg for EE-avfall. Les mer om returordning og avfallshåndtering av kasserte EE-produkter
 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet