Veiviser til HMS-regelverket

Deponering av avfall

Hvis din virksomhet lagrer avfall mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling, må virksomheten følge reglene om deponering av avfall.
 

Permanent lagring

Hvis din virksomhet lagrer avfall permanent, det vil si i mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling, vil lagringen omfattes av reglene om deponering av avfall. Reglene om deponering av avfall stiller da en rekke krav til lagerplassen blant annet når det gjelder bunntetting, finansiell garanti, sigevannshåndtering og overvåkingsprogram. Det kreves tillatelse fra Fylkesmannen for permanent lagring av avfall 
 

Midlertidig lagring

Hvis du anlegger en midlertidig lagringsplass for avfall hvor omløpstiden på avfallet er mindre enn ett år før det går til sluttbehandling eller mindre enn tre år før det går til gjenvinning eller behandling, vil ikke lagringen omfattes av reglene om deponering av avfall. Imidlertid må du hente inn tillatelse etter forurensningslovens § 11.
 

Noen typer avfall er forbudt å deponere

Noen typer avfall er ikke tillatt å deponere. Forbudet gjelder blant annet for våtorganisk avfall (for eksempel avløpsslam, hageavfall og matavfall), biologisk nedbrytbart avfall som restavfall, papir/papp, trevirke og tekstiler av naturstoffer som ull og bomull, flytende avfall (for eksempel olje), eksplosivt avfall (for eksempel patroner) og kasserte dekk.  Fra og med 1.1.2007 ble det innført nye krav til dokumentasjon om avfallets opprinnelse, sammenseetning og egenskaper for avfall som skal deponeres. Denne dokumentasjonen skal følge avfallet fra avfallsprodusent til deponi. Dokumentasjonskravets omfang vil avhenge av type avfall og hva slags deponi avfallet skal leveres til. For eksempel vil deponering av farlig avfall medføre krav om dokumentasjon av avfallets sammensetning og utlekkingsegenskaper i form av kjemiske analyseresultat.
 

Søknad om tillatelse til deponi

Hvis din virksomhet planlegger å anlegge et deponi, må du søke forurensningsmyndigheten om tillatelse til drift av deponiet. Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet for de fleste deponier. Søknaden om tillatelse til å drive deponi skal blant annet inneholde opplysninger om type avfall og mengde avfall som skal deponeres, beskrivelse av lokaliteten hvor du ønsker å deponere, forslag til forebygging og reduksjon av forurensning, plan for drift og overvåking, plan for avslutning og etterdrift samt søkers finansielle garanti.  
 

Utnyttelse av egnet inert avfall

Med inert avfall menes avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Du kan benytte egnet inert avfall til å regulere og rehabilitere terreng, til utfylling eller byggeformål. Hvis tiltaket regnes som gjenvinning, vil det ikke kreve tillatelse fra forurensningsmyndigheten. En slik disponering vil likevel kreve tillatelse etter plan- og bygningsloven av 14. juni 1985.
 
Deponering av ikke-forurenset jord eller inert gruve- og steinbruddsavfall, deponering av muddermasser langs elver, innsjøer, fjorder og sund der de er hentet ut (forutsetter at massene ikke kan karakteriseres som farlig avfall) og redeponering og isolering av forurenset jord på samme lokalitet som de er gravd opp, krever tillatelse etter forurensningslovens § 11.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet