Veiviser til HMS-regelverket

Bygging og graving i forurenset grunn

Dersom bygge- og anleggsvirksomheten foregår på forurenset grunn, må det utarbeides en egen tiltaksplan.
Før bygging og graving finner sted, må du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i det området det skal graves eller bygges i. Om nødvendig må tiltakshaveren foreta nærmere undersøkelser og vurdere om det planlagte arbeidet kan medføre fare for spredning av forurensninger.
 
Tiltaksplan skal lages ved grunnforurensning
Der det finnes grunnforurensning skal det i en særskilt tiltaksplan redegjøres for hvordan spredning av forurensning skal unngås, og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført.
 
Tiltaksplanen sendes kommunen
Tiltaksplanen sendes vanligvis til kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven, der slik søknad er nødvendig. Nærmere om krav til tiltaksplan og behandlingen av denne finnes i kapittel 2 i forurensningsforskriften.
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet