Veiviser til HMS-regelverket

Brukt blåsesand, avfallshåndtering

Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer, skal håndteres som farlig avfall (EAL-kode 12 01 16). Annet avfall fra sandblåsing er å betrakte som vanlig avfall (EAL-kode 12 01 17).

Den europeiske avfallslisten (EAL) er en liste over avfall som er felles for EØS-området. EAL er bygget opp slik at avfallstypene er sortert etter prosesser som beskriver hvordan avfallet oppsto eller via andre kjennetegn. Dette vises i avfallsforskriften, kapittel 11 om farlig avfall, vedlegg 1
 
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder som inneholder opplysninger om hvordan man finner ut om avfallet er farlig eller ikke:
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet