Veiviser til HMS-regelverket

Bruk av avløpsslam

Bruk av avløpsslam skal meldes til kommunen før bruk. Meldingen skal inneholde opplysninger om mengder, hvilket areal det skal brukes på og eventuelle helse- og miljøkonsekvenser selve spredning kan medføre.

Avløpsslam kan ikke brukes på eng og beitearealer, og det skal heller ikke dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær før det har gått tre år. Avløpsslam skal moldes/pløyes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning. Spesielle krav til bruk av avløpsslam er gitt i gjødselvareforskriftens § 25.

Gjødselvarer produsert av avfall, inkludert avløpsslam, er merket med kvalitetsklasse i forhold til tillatt mengde som kan spres per dekar.

Enhver som disponerer slam plikter å innføre og utøve internkontroll i overensstemmelse med forskrift av 25. april 2003 nr. 496 om miljørettet helsevern § 12.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet