Veiviser til HMS-regelverket

Batterier – krav til kjemikalier og merking

Det er krav til innhold av tungmetaller og forbud mot enkelte typer batterier. 

 

Merking

Som produsent eller importør plikter du å merke alle batterier med en overkrysset avfallsbeholder som viser at batteriet ikke skal kastes i restavfall. Dersom innholdet av kvikksølv, kadmium eller bly overskrider gitte grenser skal batteriene også merkes med det kjemiske symbolet for det aktuelle tungmetallet, henholdsvis Hg, Cd eller Pb. Oppladbare batterier skal også merkes med batteriets kapasitet.
  

Forbud mot enkelte typer batterier

  • Det er forbud mot batterier med 5 ppm (5 milliontedeler) eller mer kvikksølv. Fra 1. oktober 2015 gjelder denne grensen også for knappcellebatterier, men det er lov å omsette knappcellebatterier med inntil 2 vektprosent kvikksølv som ble bragt i omsetning før denne datoen.
  • Det er forbudt med bærbare batterier som inneholder mer enn 20 ppm kadmium. Forbudet gjelder ikke batterier til nødlys og alarmsystemer, medisinsk utstyr og bærbart elektroverktøy. Unntaket for bærbart elektroverktøy gjelder til 31. desember 2016.
  • Produsenter og importører av batteridrevne produkter plikter å sørge for at produktene er konstruert slik at batteriene lett kan fjernes enten av sluttbrukeren eller av kvalifiserte fagfolk som er uavhengige av produsenten. Ved distribusjon av slike produkter skal det følge med anvisning for hvordan batteriene trygt kan fjernes av enten forbrukeren eller av uavhengige kvalifiserte fagfolk.

Forhandlere som omsetter batterier har plikt til vederlagsfritt å ta i retur brukte batterier av tilsvarende type som de selv selger . Les mer om mottaksplikt for batterier

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet