Veiviser til HMS-regelverket

Båthavner - mottak av avfall fra båter

Båthavner har plikt til å motta driftsavfall fra båter. Havnene skal utarbeide en avfallsplan som skal bidra til at avfallet håndteres etter gjeldende regelverk.
 
Etablering og drift av mottaksordninger
Avfall fra skip (inkludert lasterester) blir regulert av forurensningsforskriften kapittel 20. Bestemmelsene er en implementering av EU-direktiv 2000/59/EC. Hensikten er å få til en reduksjon av forurensende utslipp og forsøpling i kystnære og internasjonale havområder. Levering av avfall til havner skal lettes ved rask ekspedering i tilstrekkelig utbygde mottak, og spesielt ved at avfallsgebyret inngår som en del av havneavgiften.
 
Avfallsplaner og rapportering
Havneansvarlig skal sørge for at avfallet er identifisert og blir håndtert i samsvar med en plan utarbeidet i samråd med berørte parter (spesielt rederier og fylkesmannen). Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med skipenes plikter, og kan gi pålegg til skipsfører. Fylkesmannen fører tilsyn med havnenes plikter, kan gi pålegg til havneansvarlig, og skal motta rapporter om mottaksordningen fra havneansvarlig.  
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet