Veiviser til HMS-regelverket

Bakkeplanering – tilrettelegging for maskinell jordbruksdrift

Dine anlegg, eksisterende og nye, må være innrettet slik at det ikke oppstår eller er fare for forurensning/erosjon fra planeringsfeltet. Planeringsfeltets beliggenhet i forhold til vassdrag og vassdragets forurensningstilstand vil normalt være avgjørende for om planering kan tillates.
 
Hva regnes som bakkeplanering?
Med bakkeplanering forstås arbeidet med å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som planering når det forflyttes masse som berører et areal på minst 1,0 dekar.
 
Søknad
Hvis du skal anlegge et planeringsfelt, må du sende forenklet søknad til kommunen. Kommunens behandling av forenklet søknad kan få ett av flere utfall: 
  • Kommunen treffer vedtak om at planeringen ikke trenger tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 4 i forurensningsforskriften. Forurensningen fra planeringsfeltet vurderes da som lovlig uten godkjent plan, såfremt anlegget oppfyller øvrige krav til planeringsfelt som bestemmelsene i dette kapitlet setter.
  • Kommunen avgjør at planeringen trenger tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 4 i forurensningsforskriften. Du blir da bedt om å levere inn fullstendig søknad med plan for planeringstiltaket til kommunen. Kommunen vil legge miljømessige og forurensningsmessige forhold til grunn når de vurderer om tillatelse kan gis.
  • Kommunen kan også fatte vedtak om at planeringen ikke tillates.
Godkjent plan
En fullstendig søknad skal inneholde en plan for planeringen. Planen må du utarbeide i samsvar med ”Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt” fastsatt av Landbruksdepartementet. Planen skal godkjennes av kommunen før du kan starte arbeidet på planeringsfeltet.
 
Rene masser
Masser som skal brukes til oppfylling på planeringsfelter må ikke være forurenset.
 
Klage
I henhold til forurensningsforskriften § 41-5 jf forvaltningsloven kapittel VI, kan du klage på vedtak fattet av kommunen. Fylkesmannen avgjør klagen. Du sender klagen via kommunen.

 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet