Veiviser til HMS-regelverket

Amalgamholdig avløpsvann

Ved utslipp av amalgamholdig avløpsvann fra tannklinikker og tannlegekontorer skal avløpsvann være tilkoblet amalgamavskiller. Kravet om amalgamavskiller gjelder også utslagsvask og lignende som mottar amalgam.
 
Amalgamavskillere installert etter 1. januar 2006 skal ha en dokumentert renseeffekt på minst 95% amalgam i henhold til NS-EN ISO 11143 og være utstyrt med varsel som viser når det er behov for å tømme eller skifte avfallsenhet. Amalgamavskillere installert før 1. januar 2006 skal ha dokumentert typegodkjennelse av Klima- og forurensningsdirektoratet.
 

Amalgamavfall er farlig avfall

Amalgamavfall er farlig avfall som skal samles inn av godkjente innsamlere. Tannklinikker og andre som genererer amalgamavfall må selv betale kostnadene ved avfallsbehandlingen.
 
Virksomheter som driver med innsamling, mottak eller behandling av amalgamavfall må ha tillatelse etter avfallsforskriften § 11 - 6.

 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Miljødirektoratet