Veiviser til HMS-regelverket

Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Bransjen omfatter veterinærer, dyrepleiere, seminpersonell, fiskehelsebiologer og andre dyrehelsearbeidere.

Strålevern

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Personlig verneutstyr

Strålekilder - personlig verneutstyr og skjerming av lokaler »

Ved bruk av strålekilder kan det være aktuelt både med bruk av personlig verneutstyr og skjerming av lokaler.

Tekniske krav

Tekniske krav til røntgenutstyr og merking av utstyret »

Eigaren pliktar å forsikre seg om at strålekjelder er i bra stand til kvar tid.Røntgenapparatet skal vere merkt med standard symbol for ioniserande stråling ("strålepropellen"). 

Kompetanse og opplæring

Kompetanse og opplæring i strålevern - veterinærer »

Ansatte og andre tilknyttende personer som kan bli eksponert for stråling skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.  

Risikovurdering og internkontroll

Strålekilder - Risikovurdering og forebyggende tiltak »

Før dere skal bruke eller håndtere strålekilder må dere kartlegge og vurdere de risikomomenter som er forbundet med strålingen. Dere må iverksette nødvendige forebyggende tiltak.  

Internkontroll – instrukser og prosedyrer for strålevern »

Dere må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern.  

Andre krav:

Generelle krav ved strålebruk

Grunnprinsipper for strålebruk »

All strålebruk skal være berettiget og optimalisert. Dere må alltid vurdere om det kan brukes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling.  

Strålevernkoordinator »

Dere må utpeke en eller flere strålevernkoordinatorer.  

Meldeplikt for røntgenapparater og melding av endringer »

Dere må melde anskaffelse og bruk av røntgenapparater til Strålevernet. Det samme gjelder endringer.  

Klassifisering og merking av arbeidsplassen ved risiko for stråling »

Dere må klassifisere og merke arbeidsplasser der ansatte kan utsettes for stråledoser som overstiger visse grenser.  

Dosegrenser og bruk av persondosimeter »

All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig og innenfor fastsatte dosegrenser. Ansatte som arbeider innenfor kontrollert eller overvåket område skal bære persondosimeter. Kontrollert eller overvåket område, se «Klassifisering og merking av arbeidsplassen».

Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling »

Du skal vurdere risikoen for at mennesker eller miljø kan bli utsatt for utilsiktet stråling i eller som følge av din virksomhet. Deretter skal du utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak slik at din virksomhet kan håndtere ulykker og unormale hendelser med stråling.

Varsling av ulykker og unormale hendingar med stråling »

Ved ulykker og unormale hendingar med stråling skal du varsle Statens strålevern. Varsel kan skje munnleg, men må stadfestast skriftleg i rapport ved brev/e-post innan tre dagar. 

Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

Forsvarlig oppbevaring med videre av radioaktivt avfall »

Dersom du mottar, mellomlagrer, behandler eller på annen måte disponerer radioaktivt avfall, skal dette foregå på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller miljøet.

Leveringsplikt for radioaktivt avfall »

Dersom det oppstår radioaktivt avfall i din virksomhet, skal dette leveres til den som har tillatelse til å håndtere avfallet minst én gang pr. år.  

Deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall »

Virksomheter som leverer radioaktivt avfall skal fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens strålevern.

Løyve til å handtere radioaktivt avfall »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemder som handterer radioaktivt avfall.

Plikt til å unngå radioaktiv forurensning »

Ingen har lov til å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til loven, en tillatelse etter loven eller etter forskrift.  

Løyve til radioaktiv forureining »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemd som kan føre til radioaktiv forureining. Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper, trengst ikkje løyve. Det avgjerande er storleiken, karakteren og omfanget av eventuelle utslepp. Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve.

Beredskap mot utslipp av radioaktive stoffer »

Hvis din bedrift ved et uhell kan slippe ut radioaktive stoffer til miljøet, skal dere vurdere risikoen for at dette kan skje.

Varsling av utslepp av radioaktive stoff »

Dersom det har oppstått eit uhell / ei ulykke som gjer at radioaktive materiale eller stoff blir sleppte ut til miljøet, skal du ringje næraste politimyndigheit eller politi på nødtelefon (112). 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.