Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Bransjen omfatter produksjon av glass, keramiske produkter, byggevarer av brent leire, sement, kalk, gips, betong og andre ikke-metallholdige mineralprodukter som ikke er plassert i egne bransjer.

Strålevern

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Kompetanse og opplæring

Kompetanse og opplæring i strålevern »

Ansatte og andre tilknyttende personer som kan bli eksponert for stråling skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern.

Verneutstyr, tekniske krav og merking

Personlig verneutstyr, annet sikkerhetsutstyr og skjerming av lokaler »

Når dere bruker strålekilder kan det være aktuelt å bruke personlig verneutstyr, annet sikkerhetsutstyr og skjerme lokalene.

Tekniske krav til strålekjelder og merking av utstyret »

Eigaren pliktar å forsikre seg om at strålekjelder er i bra stand til kvar tid. Røntgenapparat og radioaktive kjelder skal vere merkte med standard symbol for ioniserande stråling («strålepropellen»).   Kapsla radioaktive kjelder skal overhalde krav som er tilrådde i ISO 2919 (Sealed radioactive sources – classification). De skal utføre lekkasjetest av utstyr der kjeldekapslinga regelmessig blir utsett for mekanisk eller kjemisk slitasje, og ved konkret mistanke om skade på kjeldekapslinga.

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og forebyggende tiltak »

Før dere skal bruke eller håndtere strålekilder må dere kartlegge og vurdere de risikomomenter som er forbundet med strålingen. Dere må iverksette nødvendige forebyggende tiltak.

Internkontroll – instrukser og prosedyrer for strålevern »

Dere må utarbeide skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer som sikrer et forsvarlig strålevern.  

Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

Forsvarlig oppbevaring med videre av radioaktivt avfall »

Dersom du mottar, mellomlagrer, behandler eller på annen måte disponerer radioaktivt avfall, skal dette foregå på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller miljøet.

Leveringsplikt for radioaktivt avfall »

Dersom det oppstår radioaktivt avfall i din virksomhet, skal dette leveres til den som har tillatelse til å håndtere avfallet minst én gang pr. år.  

Deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall »

Virksomheter som leverer radioaktivt avfall skal fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens strålevern.

Løyve til å handtere radioaktivt avfall »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemder som handterer radioaktivt avfall.

Plikt til å unngå radioaktiv forurensning »

Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til tillatelse eller forskrift.  

Løyve til radioaktiv forureining »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemd som kan føre til radioaktiv forureining. Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper, trengst ikkje løyve. Det avgjerande er storleiken, karakteren og omfanget av eventuelle utslepp. Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve.

Andre krav:

Grunnprinsipper og dosegrenser

Grunnprinsipper for strålebruk »

All strålebruk skal være berettiget og optimalisert. Dere må alltid vurdere om det kan brukes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling.  

Dosegrenser og bruk av persondosimeter »

All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig og innenfor fastsatte dosegrenser. Ansatte som arbeider innenfor kontrollert eller overvåket område skal bære persondosimeter. Kontrollert eller overvåket område, se «Klassifisering og merking av arbeidsplassen».

Kompetanse og opplæring

Strålevernkoordinator »

Dere må utpeke en eller flere strålevernkoordinatorer.  

Anskaffelse av strålekilder

Godkjenning av virksomheter som bruker strålekilder »

En rekke aktiviteter som innebærer bruk av ioniserende stråling krever at dere har en godkjenning fra Statens strålevern. Godkjenninger gis for en tidsbegrenset periode.

Meldeplikt for strålekilder og melding av endringer, nedleggelse, driftsstans mv. - produksjon av glass »

Verneutstyr, tekniske krav og merking

Klassifisering og merking av arbeidsplassen - produksjon av glass »

Oppbevaring og avhending av strålekilder

Oppbevaring av radioaktive kilder »

Radioaktive kilder må oppbevares forsvarlig.

Avhending av strålekilder »

Dere skal gi melding til Statens strålevern når dere avhender strålekilder.

Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

Plikter til den som håndterer radioaktivt avfall »

Den som håndterer radioaktivt avfall er ansvarlig for at mottatt radioaktivt avfall er deklarert, og at deklarasjonsskjema følger det radioaktive avfallet ved viderelevering.  

Eksport av radioaktivt avfall »

Eksport av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.  

Import av radioaktivt avfall »

Import av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.  

Beredskap og varsling

Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling »

Du skal vurdere risikoen for at mennesker eller miljø kan bli utsatt for utilsiktet stråling i eller som følge av din virksomhet. Deretter skal du utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak slik at din virksomhet kan håndtere ulykker og unormale hendelser med stråling.

Varsling av ulykker og unormale hendingar med stråling »

Ved ulykker og unormale hendingar med stråling skal du varsle Statens strålevern. Varsel kan skje munnleg, men må stadfestast skriftleg i rapport ved brev/e-post innan tre dagar. 

Beredskap mot utslipp av radioaktive stoffer »

Hvis din bedrift ved et uhell kan slippe ut radioaktive stoffer til miljøet, skal dere vurdere risikoen for at dette kan skje.

Varsling av utslepp av radioaktive stoff »

Dersom det har oppstått eit uhell / ei ulykke som gjer at radioaktive materiale eller stoff blir sleppte ut til miljøet, skal du ringje næraste politimyndigheit eller politi på nødtelefon (112). 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.