Veiviser til HMS-regelverket

Eiendomsdrift

Bransjen omfatter tjenester knyttet til forvaltning og drift av eiendom: utleie av egen bolig, drift av borettslag og boligbyggelag, feiing, vaktmestertjenester, rydding, utendørs og innendørs renhold, miljørensing, grunnarbeider m.m.

Radon i inneluft

Radonnivåene i bygninger og andre lokaler skal være forsvarlige. Dette gjelder bygninger og lokaler beregnet for arbeid, men også andre bygninger der folk har adgang, for eksempel butikker, kinoer og treningslokaler. Andre eksempler på  lokaler som må ha forsvarlige radonnivåer, er T-banestasjoner, fjellhaller og parkeringshus.   

Tilleggsinformasjon for eiendomsdrift

Strålevernforskriften inneholder grenseverdier for radon i utleieboliger, skoler og barnehager. Kravene trådte i kraft 1.1.2014.

Grenseverdiene i strålevernforskriften har to nivåer, en tiltaksgrense og en maksimumsgrense. Grensene angis i becquerel per kubikkmeter (Bq/m3)

  • Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3
  • Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3

Dette betyr følgende:
Dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for å få ned radonnivåene slik at de blir så lave som praktisk mulig. Det første du bør gjøre, er å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye. Til dette trenger du profesjonell bistand. De radonreduserende tiltakene som blir foreslått, må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig.

Det kan likevel hende at du, selv etter å ha gjort tiltak, ikke kommer under 100 Bq/m3. Da må du kunne dokumentere at det sannsynligvis ikke er praktisk mulig å gjøre flere tiltak i dette tilfellet. Dersom radonnivåene er under maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 etter at fagkyndige og dokumenterbare tiltak er gjennomført, har du likevel oppfylt kravene i forskriften.  Maksimumsgrensen skal derimot ikke overstiges. Her må man fortsette å gjøre tiltak til man kommer under grensen.

 Radonnivåene er forsvarlige når de er så lave som det er praktisk mulig å oppnå i det enkelte tilfellet.

En radonmåling viser om nivåene i din virksomhet er forsvarlige. En arbeidsgiver kan selv bestille måleutstyr og plassere det i henhold til medfølgende veiledning. Dersom radonnivåene er innenfor Strålevernets anbefalinger for radon, er de forsvarlige. Dersom de er uforsvarlige, må du gjøre radonreduserende tiltak.

Radonreduserende tiltak bør i størst mulig grad være årsaksspesifikke. Det første du bør gjøre er derfor å få utredet årsaken til at radonnivåene er for høye. Til dette trenger du vanligvis profesjonell bistand. De radonreduserende tiltakene som blir foreslått, må rettes mot årsaken til radoninnstrømningen for å være effektive og ikke dyrere enn nødvendig.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å få ned radonnivåene under de anbefalte grenseverdiene selv om man gjør tiltak. Da må du på ny vurdere forsvarligheten etter utførte tiltak konkret i forhold til radonnivå, reell oppholdstid, kostnader mv.Regelverk

Publikasjoner

Relevante lenker

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.