Veiviser til HMS-regelverket

Byggebransjen

Bransjen omfatter oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold, riving og ferdigstillelse av bygninger: grunnarbeid, takarbeid, blikkenslagerarbeid, elektrisk installasjonsarbeid, rørleggerarbeid, isolasjonsarbeid, VVS-arbeid, stukkaturarbeid, snekkerarbeid, gulvlegging og tapetsering, maler- og glassarbeid, og utvendig rengjøring av bygninger.

Strålevern

Viktigste krav:

Andre krav:

Viktigste krav:

Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

Forsvarlig oppbevaring med videre av radioaktivt avfall »

Dersom du mottar, mellomlagrer, behandler eller på annen måte disponerer radioaktivt avfall, skal dette foregå på en slik måte at det ikke er til skade for mennesker eller miljøet.

Leveringsplikt for radioaktivt avfall »

Dersom det oppstår radioaktivt avfall i din virksomhet, skal dette leveres til den som har tillatelse til å håndtere avfallet minst én gang pr. år.  

Deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall »

Virksomheter som leverer radioaktivt avfall skal fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Statens strålevern.

Løyve til å handtere radioaktivt avfall »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemder som handterer radioaktivt avfall.

Plikt til å unngå radioaktiv forurensning »

Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til tillatelse eller forskrift.  

Løyve til radioaktiv forureining »

Statens strålevern kan etter søknad gi løyve til verksemd som kan føre til radioaktiv forureining. Dersom verksemda ikkje fører med seg nemneverdige skadar eller ulemper, trengst ikkje løyve. Det avgjerande er storleiken, karakteren og omfanget av eventuelle utslepp. Verksemda di pliktar sjølv å vurdere om det er nødvendig å søkje om løyve.

Andre krav:

Radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

Plikter til den som håndterer radioaktivt avfall »

Den som håndterer radioaktivt avfall er ansvarlig for at mottatt radioaktivt avfall er deklarert, og at deklarasjonsskjema følger det radioaktive avfallet ved viderelevering.  

Eksport av radioaktivt avfall »

Eksport av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.  

Import av radioaktivt avfall »

Import av radioaktivt avfall krever tillatelse fra Statens strålevern.  

Beredskap og varsling

Beredskap mot ulykker og unormale hendelser med stråling »

Du skal vurdere risikoen for at mennesker eller miljø kan bli utsatt for utilsiktet stråling i eller som følge av din virksomhet. Deretter skal du utarbeide en beredskapsplan og gjennomføre tiltak slik at din virksomhet kan håndtere ulykker og unormale hendelser med stråling.

Varsling av ulykker og unormale hendingar med stråling »

Ved ulykker og unormale hendingar med stråling skal du varsle Statens strålevern. Varsel kan skje munnleg, men må stadfestast skriftleg i rapport ved brev/e-post innan tre dagar. 

Beredskap mot utslipp av radioaktive stoffer »

Hvis din bedrift ved et uhell kan slippe ut radioaktive stoffer til miljøet, skal dere vurdere risikoen for at dette kan skje.

Varsling av utslepp av radioaktive stoff »

Dersom det har oppstått eit uhell / ei ulykke som gjer at radioaktive materiale eller stoff blir sleppte ut til miljøet, skal du ringje næraste politimyndigheit eller politi på nødtelefon (112). 

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.