Veiviser til HMS-regelverket

Skjerming av røntgenbruken - tannlegetjenster

Røntgenbruken må skjermes og arbeidsplassen klassifiseres og merkes.

Arbeidsplasser rundt røntgenapparat skal klassifiseres og merkes

Arbeidsplasser skal klassifiseres som kontrollert eller overvåket område dersom arbeidstakere kan risikere å bli utsatt for stråledoser over henholdsvis 6 mSv eller 1 mSv i effektivdose. Kontrollert eller overvåket område skal merkes tydelig med skilt som angir at det er et kontrollert eller overvåket område. I tillegg skal det merkes med fareskilt for ioniserende stråling. Merkingen skal være ved alle inngang(-er) til området.

Skjerming av bruken

Allmenheten og yrkeseksponerte skal skjermes for strålebruken. Dere må planlegge og gjennomføre bygningsmessige skjermingstiltak i rom der dere skal bruke røntgenapparat. Skjermingen skal sikre at;

  1. det ikke skjer eksponering til allmenheten som kan innebære at enkeltindivid blir eksponert for mer enn en effektivdose på 0,25 mSv/år (effektivdose).
  2. yrkeseksponerte som jobber utenfor kontrollert eller overvåket område ikke kan utsettes for stråledoser over 1 mSv/ år (effektivdose).

Et kontrollert område skal være fysisk avgrenset. Det kan være tilfeller der fysisk avgrensing ikke er mulig, og da må grensen inn til kontrollert område være tydelig merket.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet