Veiviser til HMS-regelverket

Krav til røntgenutstyret - tannlegetjenester

Røntgenutstyret må kontrolleres og vedlikeholdes. Det skal også være tilpasset bruksområdet.

Krav til røntgenapparatet

Røntgenapparatet skal være tilpasset bruksområdet. Det skal være CE-merket og være i henhold til harmoniserte standarder fra Norsk Elektroteknisk komite (NEK) og Norsk Standardiseringsforbund. Statens strålevern godkjenner ikke røntgenapparater. De må oppfylle de nevnte kravene, og det er den som anskaffer seg apparatet som må forsikre seg om at disse kravene er oppfylt.

Mottakskontroller og kvalitetskontroller

Alt utstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes. Dere må gjøre mottakskontroll på utstyret før det tas i klinisk bruk. I tillegg skal dere jevnlig utføre eller få utført kvalitetskontroller på røntgenutstyret. En virksomhet må kunne dokumentere at kontrollene er utført på en systematisk måte. Mottakskontrollen skal spesielt sikre at dosenivåer og bildekvalitet som er gitt i kravspesifikasjonene er oppfylt. Statens Strålevern anbefaler at denne mottakskontrollen samkjøres med tilsvarende kontroll som gjelder for elektromedisinsk utstyr generelt. Kvalitetskontrollene for røntgenapparater må inkludere kontroll av parametre som påvirker doser og bildekvalitet.

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet