Veiviser til HMS-regelverket

Strålevernkoordinator

Dere må utpeke en eller flere strålevernkoordinatorer.

 

Strålevernkoordinator skal kunne:

  • Utføre eller få utført målinger og vurderinger for å bestemme stråledose
  • Veilede arbeidstakerne om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av verne- og måleutstyr

Antall strålevernkoordinatorer og organiseringen av disse vil avhenge av virksomhetens struktur og strålebrukens kompleksitet. I små virksomheter kan det typisk være virksomhetens eier som innehar denne rollen.

Strålevernkoordinator skal arbeide for at dere oppfyller kravene til helse, miljø og sikkerhet slik de er fastsatt i strålevernlovgivningen, men det er arbeidsgiver v/øverste ledelse som formelt er ansvarlig for dette. Typiske arbeidsoppgaver for strålevernkoordinator vil være:

  • Veilede arbeidstakerne i sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av verneutstyr
  • Vurdere om arbeidstakerne må bruke persondosimeter, og eventuelt organisering av bruken av persondosimeter
  • Ha ansvar for verneutstyr
  • Melde anskaffelse, bruk og avhending av strålekilder
  • Kvalitetssikre bygningsmessig skjerming i nybygg
  • Uhellshåndtering
  • Være kontaktperson overfor Strålevernet, og tilrettelegge for tilsyn

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet